Boendemiljö

Problem med miljön där du bor kan inverka på din hälsa och ditt mående negativt. Saker som kan påverka är till exempel fukt, mögel, otillräcklig ventilation och höga ljud från grannar.

Om du har problem med din boendemiljö ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare om det är fråga om fastighetsrelaterade problem. Har du problem med att du störs av en granne bör du vända dig direkt till grannen i fråga och påtala att du blir störd.

En god dialog med din granne kan ofta lösa problemet. I hus som är lyhörda händer det att din granne inte är medveten om att du upplever en störning.

Om det inte hjälper att prata med grannen ska du vända dig till din fastighetsägare, som har ansvar för att utreda klagomålet.

Om du inte själv äger fastigheten där du bor så är det fastighetsägaren som också har ansvar för skötsel och underhåll. Som hyresgäst har du dock själv ansvar för att till exempel inte störa dina grannar.

Vad kan miljö och bygg göra?

Om problemen kvarstår kan du vända dig till miljö- och byggvdelningen för att göra en så kallad anmälan om olägenhet.

Det är då bra att ha noterat vilka samtal du haft med fastighetsägare eller granne, vid vilka tillfällen och vad som sagts där. Miljö och bygg kan då ställa några förtydligande följdfrågor för att få mer klarhet i situationen. Därefter hör vi med övriga berörda parter för att höra deras syn på saken.

Om man då inte kommer fram till en lämplig lösning kan det bli aktuellt med tillsynsbesök med påföljande sanktioner för att komma till rätta med problemet.

Anmäl olägenhet

När anmälan lämnas in är den allmän handling.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020 12:03
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas