Tomtkö

Lediga kommunala tomter i Härjedalens kommun.

För att anmäla sig till kommunens tomtkö ska man ha fyllt 18 år. Anmälningsavgiften är 400 kronor. Det kostar 400 kronor per år att stå kvar i tomtkön.

Vilken köplats man har bestäms av inbetalningsdag av avgiften. Om flera personer betalat samma dag är det anmälningsdagen som styr platsen i tomtkön.

Intresseanmälan är bindande. Det innebär att den som inte fullföljer intresseanmälan med ett köp av tomten placeras sist i kön. Den som tilldelats och köpt en kommunal tomt avförs ur tomtkön. Man har rätt att ställa sig i tomtkö igen tre år efter tillträdesdagen.

 1. I tomtkön kan den registreras som har fyllt 18 år och som har betalat den årliga tomtköavgiften om 400 kronor. Om sökande är sammanboende eller gift registrerad partner med annan person får endast en ansökan lämnas in där den andre partnern ska anges som medsökande.
 2. Inbetald tomtköavgift återbetalas inte.
 3. Köplats i tomtkön erhålls från det datum avgiften betalas. Om flera betalar tomtköavgiften på samma dag gäller därefter det datum man anmälde intresse för att stå i tomtkön. Plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet eller registrerat partnerskap upphört får sökande överlåta sin plats i tomtkön till medsökande. Vid sökandes dödsfall kan plats i tomtkön övergå på medsökande.
 4. I ansökan ska den sökande ange namn, adress, personnummer, telefonnummer, namn på eventuell medsökande samt mejladress.
 5. Det är den sökandes ansvar att se till så att kommunen har aktuella uppgifter om den sökande, vad gäller till exempel adress eller mejladress.
 6. Genom inbetalning av avgiften godkänner den sökande att uppgifterna databehandlas. Uppgifterna är offentliga och kan lämnas till exempelvis husförsäljare, banker.
 7. Nya tomter erbjuds först via utskick med brev till de som står i tomtkön för aktuellt område. Varje ny tomt som inte blivit sålda via utskick med brev till de som är först i tomtkön ska sedan även saluföras via kommunens webbplats under 3 veckor. Under den tiden har personer i tomtkön möjlighet att anmäla intresse för tomten. Intresseanmälan ska vara skriftlig. Den person med längst kötid och som har anmält intresse för tomten under treveckorsperioden erbjuds köpa tomten.
 8. Om tomten inte blir såld under treveckorsperioden kan den därefter köpas av vem som helst, dock under samma regler som om den hade sålts till någon i tomtkön.
 9. Intresseanmälan för en tomt ska vara skriftlig och är bindande. Det innebär att den som inte fullföljer intresseanmälan med ett köp av tomten placeras sist i kön.
 10. Den som tilldelats och köpt kommunal tomt avförs ur tomtkön. Efter detta är det inte möjligt att åter ställa sig i kön förrän tidigast efter 3 år från tillträdesdagen av köpt tomt. Detta gäller ej om äktenskapet eller sambo- eller partnerförhållandet har upphört och den sökande har flyttat från den fastighet som erhölls tidigare via tomtkön.
 11. Tomtpriset beslutas av mark- och exploateringsingenjör eller funktion inom förvaltningen med motsvarande ansvar.
 12. Vid tecknande av köpeavtal ska köparen betala en handpenning om 15% av köpeskillingen, med en minimisumma om 20 000 kronor. Om köparen väljer att inte fullfölja affären har kommunen rätt att behålla halva handpenningen, minst 10 000 kr, för att täcka sina ökade omkostnader för att finna ny köpare till tomten.
 13. Tilldelad tomt ska bebyggas med bostadshus avsett för permanent boende. Byggnationen ska ha påbörjats senast inom två år från tillträdesdagen. Med påbörjad byggnation avses färdig grundläggning om inga andra specifika villkor anges i köpekontraktet. Om inte byggnationen enligt ovan påbörjats inom två år betraktas köpekontraktet som förfallet och tomten återgår till Härjedalens Kommun. Köpebrev utfärdas när byggnationen påbörjats och hela köpeskillingen erlagts. Utan kommunens medgivande får köparen inte överlåta tomten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Om så ändå har skett har kommunen rätt till ett vite motsvarande köpeskillingen.
 14. Köparen ska använda fastigheten som sin egen permanenta bostad och folkbokföra sig på fastigheten senast en månad efter det att slutbesiktning skett. Om detta inte skett har kommunen rätt till ett vite motsvarande köpeskillingen.
 15. Efter att tilldelad tomt bebyggts får inte tomten överlåtas till ny ägare inom två år från godkänd slutbesiktning utan kommunens skriftliga medgivande. Om så ändå har skett har kommunen rätt till ett vite motsvarande köpeskillingen.

Du anmäler dig med e-tjänsten nedan där du väljer vilka orter du är intresserade av att stå i tomtkö till. Sedan betalar du in tomtköavgiften på 400 kronor till kommunens bankgironummer 251-5294 och anger "Tomtköavgift" och ditt personnummer.

När du har betalat avgiften får du en plats i tomtkön.

De personuppgifter du lämnar till Härjedalens kommun behöver vi för att hantera tomtköanmälningar. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.herjedalen.se Länk till annan webbplats.

Anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023 15:50
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas