Elda utomhus

Vad behöver du tänka på när du eldar? Och vad gör du om du upplever störningar som har med eldning att göra? Får man elda överhuvudtaget? Här får du mer information om att elda med ved utomhus.

Trädgårdsavfall och Majbrasor

Information om eldning av trädgårdsavfall

Det har kommit nya bestämmelser kring avfall som innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Det är kommunen som kontrollerar förbudet och det är också kommunen som avgör om det finns anledning att göra undantag från förbudet. Undantag kan göras till exempel om det är långt till närmsta återvinningscentral.

Härjedalens kommun är en stor glesbygdskommun där det för många människor är långt till närmsta återvinningscentral. Miljö- och byggnämnden gör därför bedömningen att privatpersoner får fortsätta elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall om det inte kan utnyttjas för kompostering. Eldning är endast tillåtet om det kan ske så att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Genom att sortera ut bioavfall från övrigt avfall och behandla det genom exempelvis kompostering kan viktiga näringsämnen återföras till jorden och biogas kan tas till vara och användas som drivmedel.

Gällande kommunala föreskrifter

Redan nu gäller att torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Avfallsföreskrifter Härjedalens kommun

Majbrasa inom detaljplanelagt område

Om du vill anordna en offentlig majbrasa måste dels polisen ge tillstånd om du ska vara på en offentlig plats inom detaljplanelagt område, men i och med de nya bestämmelserna behöver du även ansöka om dispens hos kommunen för att elda. Kommunen har möjlighet att ge dispens från förbudet, om eldningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön.

Eftersom det är kort om tid fram till valborgsmässoafton behöver du inte söka dispens förrän år 2025.

Det är endast tillåtet att elda trädgårds- eller parkavfall i en majbrasa. Det är till exempel inte tillåtet att elda emballage, lastpallar, byggavfall eller annat avfall.

Majbrasa utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område behövs ingen dispens från kommunen.

Det är endast tillåtet att elda trädgårds- eller parkavfall i en majbrasa. Det är till exempel inte tillåtet att elda emballage, lastpallar, byggavfall eller annat avfall.

Vad räknas som trädgårds- eller parkavfall?

Bioavfall som är trädgårdsavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar eller sly klassas som trädgårdsavfall.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer hos Polismyndigheten

Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du blir störd av eldning

Om du upplever att du störs av eller får problem med rök från en granne som eldar ska du i första hand prata med den som eldar och påtala problemet. Den som eldar ska visa hänsyn och se till så eldningen inte stör andra, oavsett om du eldar inomhus eller utomhus.

Om det inte hjälper att tala med din granne och komma fram till en gemensam lösning så kan du göra en så kallad anmälan om olägenhet.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Observera att du ska ha påtalat problemet för den som stör, och försökt lösa problemet den vägen, innan du kontaktar kommunen.

Regler vid eldning utomhus

I normalfallet ska du anmäla till räddningstjänsten om du ska elda utomhus, men under vår och sommar eldas det så mycket att det är en omöjlighet för räddningstjänsten eller SOS Alarm att hantera detta utan att utalarmeringen fördröjs. Annan eldning än så kallad naturvårdsbränning ska därför inte anmälas till räddningstjänsten eller SOS Alarm.

Tänk dock på att du aldrig får elda om det råder eldningsförbud, och du måste alltid följa vissa regler för eldning.

Läs mer om vad som gäller vid eldning utomhus (Räddningstjänsten Jämtland)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om naturvårds- och hyggesbränning (Räddningstjänsten Jämtland)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs om Valborg (Räddningstjänsten Jämtland Länk till annan webbplats.

Göra upp eld i naturen

Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är riskabla platser. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra en lång tid nere i marken för att senare flamma upp när ingen ser det.

Elda inte direkt på eller alldeles intill berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att bryta, hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 april 2024 15:59
Redaktör för sidan: Therese Rihpa
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas