Luften utomhus

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna. Här hittar du information om kommunens kartläggning av luftkvaliteten, samt information om vanliga luftföroreningar.

I Härjedalens kommun är luften av god kvalitet, den kartläggning och skattning som kommunen gjort visar att det inte förekommer någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Nedan finns luftkvalitetsrapporten i PDF-format.

Rapport - luftkvalitet 2023 i Härjedalens kommun , 548.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport - luftkvalitet 2022 i Härjedalens kommun , 725.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport - luftkvalitet 2020 i Härjedalens kommun , 972.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport - luftkvalitet 2019 i Härjedalens kommun , 781.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport - luftkvalitet i Härjedalens kommun 2019 avser år 2018 , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

I utomhusluften finns en mängd föroreningsämnen som vid högre halter är skadliga för hälsan och miljön. De olika ämnena förekommer i form av både partiklar och gaser. Höga halter av sådana luftföroreningar kan leda till andningsbesvär och ökar risken att drabbas av sjukdomar som påverkar framför allt hjärta, kärl och lungor.

Medborgare utsätts vanligen för högst halter av luftföroreningar vid hårt trafikerade vägar i trånga gaturum. Det är därför viktigt att tänka på och tillse att luften är så ren som möjligt där människor bor och vistas. Nedan följer en kortfattad förklaring till några av de vanligaste luftföroreningarna.

Kvävedioxid

Kväveoxider består av två olika former. Dels kvävemonoxid, som är en färglös luktfri gas, och dels kvävedioxid, som är en gulbrun gas med en irriterande lukt vid höga halter. För att få en bild av den generella luftkvaliteten undersöker vi halten av kvävedioxid.

Kvävemonoxid (CO) bildas vid all slags förbränning och kommer idag främst från trafiken. I luften reagerar kvävemonoxid med syre och bildar därigenom kvävedioxid (CO2). I större samhällen eller tätbebyggt område beror halten av kvävedioxid framförallt på hur intensiv trafiken är. Andra stora utsläppskällor är oljeeldning och vissa industriprocesser.

Människor som lever i miljöer med höga halter av kvävedioxid kan ha lättare för att få luftvägsinfektioner. Hos astmatiker kan höga halter leda till andningsbesvär. Det finns också misstankar om att kvävedioxid kan bidra till uppkomsten av allergier.

Partiklar i tätortsluften

I luften finns inte bara olika gaser utan också partiklar. Långvarig påverkan av små partiklar kan ge upphov till bland annat luftvägsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar. Partiklar i luften brukar delas in i grupper efter deras storlek. De vanligaste är PM10 och PM2,5. PM10-partiklar har en diameter på mindre än 10 mikrometer. PM2,5 innebär att diametern är mindre än 2,5 mikrometer.

De flesta partiklarna kommer från bilar och vägar genom avgaser eller slitage av dubbdäck på vägen. Vedeldning och utsläpp från uppvärmning och industrier leder också till att partiklar släpps ut i luften.

Svaveldioxid

Svaveldioxid är en färglös och hostretande gas som släpps ut vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen, men även från vissa naturliga processer som t.ex. vulkanutbrott. Svaveldioxid oxideras i atmosfären och bildar svavelsyra, vilket i sin tur bidrar till försurning.

Bens(a)pyren

Bens(a)pyren är klassad som en cancerframkallande luftförorening som släpps ut bland annat från småskalig vedeldning, arbetsmaskiner och trafik. Mätning sker av både nedfall och halter. Halterna är högre i södra Sverige.

Läs mer om vedeldning utomhus
Läs mer om att elda med ved inomhus

Ozon

Nära marken bildas ozon genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och kolväteföreningar. Ozon finns även naturligt i luften. Ozon i samband med luftföroreningar är sådan som bildas i sekundära processer och har således inte några direkta lokala källor. Halterna i norra Sverige är överlag väldigt låga.

Senast uppdaterad: 28 juni 2024 15:54
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas