Altan, uteplats, pool och skärmtak

Planerar du att bygga altan, uteplats, pool, sätta upp ett skärmtak eller glasa in? Då kan du behöva söka bygglov.

Altan och uteplats

Du får bygga ett lågt altangolv utan att söka bygglov, förutsatt att det inte överbyggs med tak och/eller glasas in. Altanen blir bygglovspliktig om altangolvet är mer än 1,8 m ovanför underliggande marknivå. Altaner utan tak där altangolvet är högst 1,8 m från underliggande marknivå, som ligger inom 3,6 m från en- eller tvåbostadshuset och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m får utföras untan bygglov.

Bygglov krävs också om golvet byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. Ett altangolv ovanpå en byggnad eller ett tak behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov om din altan påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Skärmtak, inglasning och uterum

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du bygga ett skärmtak över ditt altangolv, uteplats, balkong eller entré utan bygglov om taket inte är större än 15 kvadratmeter och inte sträcker sig närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

Ett skärmtak ska enligt definition vara en enkel konstruktion som har sin bärning i byggnadsdelen den kragar ut från, och får inte vara en förlängning av befintligt tak. Andra typer av tak innebär att åtgärden blir bygglovspliktig.

Att sätta väggar och glaspartier under ett skärmtak kräver dock alltid bygglov, även om skärmtaket från början var bygglovsbefriat.

Pool

Du behöver oftast inte bygglov för att bygga en pool. Poolen kan dock, beroende på hur den är utformad, anses vara något annat och då kräva bygglov. Det kan t.ex. vara om du bygger ett tak över poolen, en altan eller ett plank runt poolen. Ändrar du markens höjdnivå kan du behöva söka marklov. En anmälan kan krävas om du ansluter poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tänk också på att det finns bestämmelser för skydd mot drunkning i Boverkets byggregler.

Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:07
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas