Bygglovsprocessen

Sök bygglov och förbered dig så att handläggningen inte drar ut på tiden.

Lägg tid på att förbereda din ansökan. Efter att ett beslut är fattat i ditt ärende är det endast de uppgifter som står i ansökan/anmälan, och de tillhörande handlingarna, som du har rätt att utföra. Alla förändringar från givet lov eller startbesked kräver en ny bedömning av handläggaren och i många fall ett nytt beslut.

Om fastigheten inte är inom område för kommunalt vatten och avlopp och ett avlopp ska anläggas så är det bäst om det ansöks om enskilt avlopp först. Detta kan göras via denna e-tjänst Öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovsprocessen börjar när du skickar in en ansökan om bygglov eller anmälan om anmälanspliktig åtgärd till oss.

Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden. Vanligtvis så ska följande handlingar skickas in med en bygglovsansökan med men det skiljer sig åt beroende på vad som ska byggas/installeras:

  • ansökningsblankett
  • fasadritningar
  • planritningar
  • sektionsritningar
  • nybyggnadskarta/situationsplan*
  • anmälan om certifierad kontrollansvarig

* Miljö och byggs kundservice kan hjälpa till med att ta fram en tomtkarta som kan fungera som underlag till situationsplan. Kontakta mob@berg.se för detta och ange fastighetsbeteckningen.
En situationsplan ska sedan innehålla:

- Byggnader utritade
- mått mellan byggnader och tomtgränser
- infart och väg till fastighet
- tilltänkt fastighetsstorlek

Handläggaren bedömer först om ansökan är komplett. Det vill säga om den innehåller alla handlingar som behövs för att kunna granska ärendet samt om handlingarna är fackmässigt utförda. Tänk på att alla ritningar ska vara skalenliga.

Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren kontakta dig inom kort.

Handläggaren granskar ansökan när den är komplett och ett beslut skickas i de flesta fall till dig inom tio veckor. Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte uppfylls, kommer handläggaren att kontakta dig.

Remiss
Ibland behöver även remisser skickas till berörda myndigheter för att få synpunkter inom vissa sakområden. Till exempel så skickas remisser till Trafikverket för byggnation nära allmän väg eller till Länsstyrelsen för byggnation som kan påverka skyddsvärd natur.

När bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan, ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter - så kallat grannehörande.

Deras yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för miljö- och byggnämndens beslut.

Oftast är det handläggaren som fattar beslut om bygglov. I vissa fall ska dock beslutet fattas av miljö- och byggnämnden. Det är nämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som måste beslutas av politikerna i nämnden.

Om bygglovsärendet ska till nämnden förlängs processen vanligtvis med några veckor. Det beror på att handläggaren i dessa fall ska skriva ett särskilt förslag till beslut, ledamöterna i nämnden ska sätta sig in i ärendena och det ska anpassas till sammanträdesdatumen. Dessa sammanträden äger rum cirka sju gånger per år.

Underrättelse till grannar och överklagande
Grannar och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet ska underrättas, eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet.

Det är miljö- och byggnämnden som meddelar berörda sakägare och grannar. Nämnden kungör också beslutet i Post- och inrikes tidningar. Om många personer berörs brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om detta.

Om du som sökande inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Läs mer om att överklaga bygglov

Startbesked krävs innan du får börja bygga
Beslut om bygglov är en bekräftelse på att du har fått bygglov, men inte ett besked om att du får börja bygga. Det är först när du har fått ett startbesked som arbetet får påbörjas. I enklare ärenden ges oftast bygglov och startbesked i samma beslut.

För att ditt bygge ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att du följer de krav som anges i beslutet. I beslutet anges vem som är kontrollansvarig eller att det inte krävs någon kontrollansvarig. Byggherren har enligt plan- och bygglagen ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på byggnaden följs. Som en garanti för att byggherren kan leva upp till detta ansvar, krävs det i många projekt att byggherren anlitar en person som är certifierad som kontrollansvarig.

Utstakning eller lägeskontroll kan krävas
I vissa fall kan det krävas utstakning eller lägeskontroll för ditt bygge. Det är byggnadsnämnden som avgör när utstakning eller lägeskontroll krävs. Lägeskontrollen kan utföras av byggnadsnämnden eller av en annan sakkunnig person som byggherren anlitar. Byggnadsnämnden bedömer om personen/företaget har den kompetens som krävs för att kunna utföra en lägeskontroll.

Läs mer om utstakning och lägeskontroll

Efter du fått bygglov, men innan du börjar bygga, måste du ha ett startbesked. Att påbörja arbetet utan startbesked ger en sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Det framgår även om det behövs speciella villkor för att få påbörja arbetet, om det behövs utstakning och vilka handlingar som behövs för att ett slutbesked så småningom ska kunna ges.

Kontrollplan
Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. Kontrollplanen ska vara specifik för byggnationen som ska uppföras.

Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Vid mindre ny- och tillbyggnader, där det inte krävs en certifierad kontrollansvarig, ska byggherren själv upprätta ett förslag till kontrollplan.

Kontrollplanen bör skickas in tillsammans med övriga handlingar. Som senast kan den lämnas in vid det tekniska samrådet. Det är dock önskvärt att vi får ta del av kontrollplanen tidigare än så, för att kunna förbereda inför det tekniska samrådet.

När arbetet är klart ska kontrollplanen skrivas under och skickas in till oss för att få slutbesked.

Byggnadsinspektör kallar i vissa fall till ett tekniskt samråd. I det tekniska samrådet ska byggherre och kontrollansvarig delta.

Bland annat går man igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras. Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll av miljö- och byggnämnden som skickas till byggherren och kontrollansvariga.

Arbetsplatsbesök görs vid behov för att kunna utöva en effektiv tillsyn över att gällande regler följs. Huvudsyftet med platsbesöket är att man ska gå igenom att fastställda villkor och kontrollplan följs eller om det finns behov av kompletterande villkor.

Innan ett byggnadsverk få tas i bruk ska ett slutbesked utfärdas. Ibland behövs det ett slutsamråd innan ett sådant besked kan ges. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvariga lämnar även sitt utlåtande.

När bygget är färdigt och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked. Att flytta in utan slutbesked kan bli dyrt. Först när du fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden.

Exempel på bygglovsritningar

Kontrollplaner exempel och mall

Senast uppdaterad: 24 maj 2024 14:02
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas