Friggebod och attefallshus

Regler för friggebod och attefallshus.

Friggebod

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.

Friggeboden ska placeras i direkt närhet till huvudbyggnaden och minst 4,5 meter från tomtgräns. Om byggnaden placeras närmare tomtgräns mot granne ska grannes medgivande först ges.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Attefallshuset ska placeras i direkt närhet till huvudbyggnaden och minst 4,5 meter från tomtgräns. Om byggnaden placeras närmare tomtgräns mot granne ska grannes medgivande först ges.

Attefallshus eller friggebod får ej placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns mot allmän plats, tex väg, natur-, parkmark eller liknande.

Om byggnaden avses att placeras närmare än 100 meter från sjö, vattendrag eller annat vatten kan det krävas strandskyddsdispens. En sådan ansökan lämnas in hos miljö- och byggnämnden.

Även om du fått startbesked för ditt attefallshus så kan någon, om hen är missnöjd med attefallshusets placering, utformning eller användning, överklaga startbeskedet. Se mer information på Boverkets hemsida Attefallshus-PBL kunskapsbanken-Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det är därför att rekommendera att du alltid informerar och har en dialog med grannar om den tilltänkta byggnationen innan du påbörjar planering av attefallshuset.

Vad ska anmälan innehålla?

Anmälan ska normalt innehålla:

  • Anmälningsblankett
  • Situationsplan
  • Planritningar
  • Fasadritning
  • Sektionsritning
  • Förslag på kontrollplan

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och redovisas på vitt papper. Alla ritningar ska vara skalenliga och tydliga.

Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:08
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas