Kaminer och eldstäder

Med eldstad menas braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, värmepanna (ved, pellets, olja) eller liknande.

När du ska installera eller väsentligt ändra en eldstad så ska du först lämna in en anmälan. Anmälan ska skickas till miljö- och byggavdelningen och du måste invänta startbesked innan arbetet får påbörjas.

Innan du påbörjar installationen bör du kontakta en skorstensfejarmästare för rådgivning. När installationen är klar ska skorstensfejaren eller annan likvärdig sakkunnig utföra en installationsbesiktning. Du får börja elda först efter att besiktningsprotokoll (utan anmärkningar) lämnats in till miljö- och byggavdelningen och du fått ett slutbesked av oss.

Om du inte anmäler installationen till kommunen kommer du att debiteras med en extra avgift i efterhand, så kallad byggsanktionsavgift.

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal menas sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Obligatoriska bilagor som ska skickas in tillsammans med anmälan

Du kan anmäla din eldstad via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via blankett , 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder som normalt behöver anmälas

(utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal)

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.

Åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.
Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:19
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas