Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Kulturmiljöer finns inom och utanför detaljplanerat område. När man bygger nytt, bygger till eller gör andra ändringar i en kulturmiljö ska det ske på ett varsamt sätt. Tillkommande byggnader anpassas till den befintliga miljön och har en bra funktion i sitt sammanhang.

Kulturhistoriska platser, byggnader och miljöer kan hjälpa oss både att känna en förankring bakåt i tiden och att öka förståelsen för vår omvärld och nutid. Kulturmiljöer är platser som berättar om en gemensam historia. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap. Platserna bär på kunskap om äldre tiders byggnadsstilar, om hur samhället har förändrats och om livet i och mellan husen.

En byggnad eller anläggning som anses vara synnerligen märklig med avseende på sina arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter kan förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Byggnaden ska då bevaras för framtiden, i enlighet med lagen om kulturminnen.

Många registrerade byggnadsminnen och fornlämningar finns listade hos Riksantikvarieämbetet. Om du ska göra ingrepp i eller i anslutning till ett byggnadsminne eller en fornlämning kan du behöva tillstånd från både kommunen och länsstyrelsen. Kontakta oss gärna om du har frågor, eller om du är osäker på vad som gäller för dig.

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet för Härjedalens kommun är en kartläggning av särskilt värdefulla byggnader och bebyggelse­områden i kommunen, men innebär inte ett utökat juridiskt skydd.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:30
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas