Marklov, gräva och schakta

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du vill ändra nivån på en tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter.

Vid markförändringar ska du ta hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt.

Utanför område med detaljplan behöver du inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. Däremot kan du behöva andra tillstånd för att göra markförändringar.

Inom områden som har skydd för fornminnen samt i områden med skydd för landskapsbilden kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. Inom område med strandskydd kan du behöva söka strandskyddsdispens.

Strandskydd, bryggor och sjöbodar

Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:20
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas