Mur och plank

Bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Vanligt staket kräver normalt inte bygglov.

Med plank avses en inhägnad som är högre än ett normalt staket och som inte är genomsiktligt. Det saknar betydelse av vilket material planket är gjort. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en motfylld sida, så kallad stödmur.

Byggnadsnämnden gör i varje enskilt fall en bedömning utifrån plan- och bygglagen om åtgärden med tanke på konstruktion och utseende är bygglovspliktig. Man tar hänsyn till murens eller plankets läge, utförande och beständighet och inte utifrån något bestämt höjdmått.

Vid ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om fastigheten är belägen utanför både detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte bygglov för murar eller plank i ”omedelbar närhet” av bostadshuset.

Om muren eller planket anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Bygglov krävs alltid om muren eller planket placeras närmare allmän plats, till exempel en gata än 4,5 meter.

Tänk på att det är lämpligt att placera ett staket, mur eller plank så att du kan sköta underhållet från din egen fastighet.

Du har alltid ett ansvar att anordna till exempel utfarter från din fastighet på ett trafiksäkert sätt. Murar, plan och staket kan ha en siktskymmande effekt.

Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:12
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas