Riva, rivningslov

Om du ska riva en byggnad behöver du nästan alltid anmäla det. Du kan också behöva ansöka om rivningslov.

Anmälan om rivning

Ska du riva en byggnad krävs nästan alltid en anmälan om rivning. Detta gäller även om bara en del av byggnaden ska rivas. Syftet med en anmälan är att säkerställa att allt rivningsmaterial tas om hand på ett säkert och miljömässigt bra sätt.

Då en anmälan om rivning görs ska en kontrollplan för rivning skickas med. Kontrollplanen ska visa hur rivningsmaterialet ska tas om hand.

Rivningslov

Ligger rivningsobjektet inom detaljplanelagt område behöver du söka rivningslov. Även vid rivningslov behöver du skicka med en kontrollplan för rivningen.

Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:14
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas