Ändring av detaljplan för Vemdalens kyrkby 43:411, 43:412 med flera

Vann laga kraft 2022-04-19

Syftet med ändringen av detaljplanen är att inom befintliga byggrätter möjliggöra en utökad användning där bostadshus ka kunna kompletteras med ett mindre antal kontorslokaler avsett för distansarbetande besökare och boende. Planen ska även justera byggrätters utbredning och placering efter faktiskt utbyggnation och möjliggöra utbyggnad enligt planens syften.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, beslutade vid sammanträde 2022-03-24, § 70, att anta detaljplan för Vemdalens kyrkby 43:411, 43:412 med flera, Härjedalens Kommun.

Miljö- och byggnämndens beslut framgår av bifogat protokollsutdrag. Justering av miljö- och byggnämndens protokoll från sammanträdet 2022-03-24 tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 2022-03-28.

Då miljö- och byggnadsnämndens beslut inte har överklagats enligt 13 kap 2-3§§ PBL (2010:900) har beslutet vunnit lagakraft 2022-04-19.

Lagakraftbevis , 160.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta och planbeskrivning , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga dokument till detaljplanen lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 21 april 2022 12:10
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas