Ändring av detaljplan för östra delen (borätter) av Vemdalens kyrkby 57:10 med flera

Vann laga kraft 2022-04-19

Syftet med ändringen av detaljplanen är att inom befintliga byggrätter möjliggöra en utökad sockelvåning för parkeringsgarage samt möjliggöra för användningarna handel eller kontor/hotell utöver användningen för bostäder i gällande detaljplan.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, beslutade vid sammanträde 2022-03-24, § 73, att anta ändringen av detaljplan för östra delen (borätter) av Vemdalens kyrkby 57:10 med flera, Härjedalens Kommun.

Miljö- och byggnämndens beslut framgår av bifogat protokollsutdrag. Justering av miljö- och byggnämndens protokoll från sammanträdet 2022-03-24 tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 2022-03-28.

Då miljö- och byggnadsnämndens beslut inte har överklagats enligt 13 kap 2-3§§ PBL (2010:900) har beslutet vunnit lagakraft 2022-04-19.

Lagakraftbevis , 164.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta och planbeskrivning , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga dokument till detaljplanen lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 21 april 2022 12:41
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas