Ny detaljplan för del av fastigheten Funäsdalen 12:18

Samråd pågick mellan 2022-12-15 och 2022-01-12

Planens syfte är att möjliggöra för etablering av bostäder i form av småhus inom del av fastigheten Funäsdalen 12:18, som sedan tidigare är obebyggt.

Förslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen genom att föreslaget område för bostäder delvis sträcker sig utanför det område som pekats ut för bebyggelse (BG17). Behovet av att avvika från den fördjupade översiktsplanen grundar sig på områdets höga naturvärden som upptäckts i planarbetet. Platser med lägre värden tagits i anspråk och platser med höga värden bevarats utan byggrätt. Dessa platser stämde inte överens med området utpekat i den fördjupade översiktsplanen.


Följebrev , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 499.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan med bilagor , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Arkeologisk utredning , 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Fågel- och naturvärdesinventering , 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik , 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 30 november 2023 14:03
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas