Funäsdalen 19:6 och 23:8 m.fl.

Samrådstiden pågår mellan 23 november och 14 december 2020.

Syftet med detaljplanen är att tillsammans med befintliga tomter skapa totalt cirka 30 tomter i Funäsdalen för fritidsboende/permanentboende. Hela området ges flexibla planbestämmelser då den branta terrängen innebär kreativa lösningar för byggnation inom området som samtidigt ska fungera för omgivande befintlig bebyggelse.

Plankarta
Planbeskrivning
Naturvärdesinventering
Geoteknisk undersökning
VA-karta
VA-utredning

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: mob@berg.se eller
Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Senast 14 december 2020 ska eventuella synpunkter ha inkommit till kommunen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast vid granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ange ärendets diarienummer MB 2017–783 på ditt yttrande.

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 november 2020 08:34
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas