Funäsdalen 19:6 och 23:8 mfl

Granskningstid pågick mellan den 29 juli och 20 augusti 2021

Syftet med detaljplanen är att tillsammans med befintliga tomter skapa totalt cirka 30 tomter i Funäsdalen för fritidsboende/permanentboende. På de två befintliga fastigheterna Funäsdalen 19:6 och Funäsdalen 23:8 kommer detaljplanen att möjliggöra cirka 25 nya tomter med en minsta tomtstorlek av 1 000 kvadratmeter. Detaljplanen strävar efter att den nya bebyggelsen ska passa in med övrig bebyggelse i Funäsdalen.

Följebrev , 215.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 832.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsbehandling VA-karta , 425.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningshandling VA-utredning , 550.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering rapport , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning rapport , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 16 februari 2024 09:43
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas