Funäsdalen 8:112 med flera, Sjöängsvägen

Detaljplan inför antagande

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning och nybyggnation i centrala delar av Funäsdalen. Syftet är att tillskapa en variation av bostäder samt en flexibilitet för nya verksamheter och utöka bykärnans serviceutbud samtidigt som nya ytor för vistelse vid Funäsdalssjön tillskapas. Inom planområdet finns en central kommunalt tomt, där även vårdboende prövas.

Syftet är att nå de mål som finns i kommunens översiktsplaner, LIS-tillägg, fördjupade översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram - att bygga lägenheter främst avsedda för permanentboende i Funäsdalen samtidigt som förutsättningarna för kommunal service kan utökas.

Vidare är syftet att tillskapa byggrätter med hög kvalitet som anpassas till de kulturhistoriskt värdefulla områdena nära Funäsdalens kyrka, Härjedalens fjällmuseum och Fornminnesparken. Vidare är syftet att nybyggnation anpassas såväl till terräng som till platsens värden. Vidare är syftet att förbättra trafikmiljön vid Rörosvägen och upphäva gällande detaljplaner som sammanfaller med Rörosvägens vägområde, detta då vägen är statlig.

Detaljplanen bedöms kunna antas vid kommunfullmäktiges sammanträde 26:e juni 2024.

Granskningsutlåtande , 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 21.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 11.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan inkl. bilagor , 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.
PM geoteknik , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökningsrapport , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Geologisk beskrivning , 671.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning blockutfall inkl. bilagor , 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskutredning , 789.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 16 maj 2024 10:54
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas