Funäsdalen 8:112 med flera, Sjöängsvägen

Granskning pågick mellan 2023-05-17 och 2023-06-16.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning och nybyggnation i centrala delar av Funäsdalen. Syftet är att tillskapa en variation av bostäder samt en flexibilitet för nya verksamheter och utöka bykärnans serviceutbud samtidigt som nya ytor för vistelse vid Funäsdalssjön tillskapas. Inom planområdet finns en central kommunalt tomt, där även vårdboende prövas.

Syftet är att nå de mål som finns i kommunens översiktsplaner, LIS-tillägg, fördjupade översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram - att bygga lägenheter främst avsedda för permanentboende i Funäsdalen samtidigt som förutsättningarna för kommunal service kan utökas.

Vidare är syftet att tillskapa byggrätter med hög kvalitet som anpassas till de kulturhistoriskt värdefulla områdena nära Funäsdalens kyrka, Härjedalens fjällmuseum och Fornminnesparken. Vidare är syftet att nybyggnation anpassas såväl till terräng som till platsens värden. Vidare är syftet att förbättra trafikmiljön vid Rörosvägen och upphäva gällande detaljplaner som sammanfaller med Rörosvägens vägområde, detta då vägen är statlig.

Lämna synpunkter på förslaget senast 16 juni

Planförslaget ställs ut för granskning 17 maj till 16 juni 2023.

Synpunkter framförs skriftlig till mob@berg.se, ange diarienummer MBN 2021-2324.
Senast 16 juni 2023 ska synpunkterna ha kommit in.

Den som inte framför skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Mer information

Samhällsplanerare Josef Rundström
josef.rundstrom@berg.se
0687-165 59

Senast uppdaterad: 16 februari 2024 09:43
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas