Hamra Västra, Funäsdalen 15:8, 16:47, 16:94 m.fl.

Planprogramsamråd pågår mellan 2022-10-31 och 2022-12-04.
Ett öppet samrådsmöte för frågor kommer hållas 2022-11-02 klockan 17-19 i Skilodge på plats i Hamra. Följ skyltar från receptionen. Ingen anmälan behövs och det är drop-in.

Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede brett hämta in synpunkter men att även ta fram förnyat underlag till kommande detaljplanering. Vidare är syftet att ta fram gestaltningsprinciper och ett förslag på möjlig utbyggnad att pröva vidare.

Anläggningen Tänndalen med friluftsaktiviteter året om har på senare tid vuxit och äldre detaljplaner har successivt byggts ut och nu finns i praktiken inga direkta byggrätter kvar för vidare utveckling.

Äldre planeringsideal och riktlinjer har lett till att flera strukturella problem över tid uppstått. Främst kring bilberoende, vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar, leder och dagvattenhantering.

Ambitionen med förslaget är att ta ett helhetsgrepp över destinationens västra delar; Hamra västra och genomföra förbättringar. Ambitionen är också att skapa och bevara ett större utbud av service året om. Skidsystemet har även stor kapacitet för fler besökare som inte nyttjas. Detta med fler bostäder och centrumverksamheter.

Allteftersom fler och fler människor flyttar permanent till områden med turistisk prägel. Området bedöms ha stor potential att bli en egen bykärna med både boende för besökare och fastboende.

Redan i tidigare detaljplaner har behovet av ny angöringsväg och bro identifierats. Denna bro och väg är nu under sommaren och hösten 2022 under utbyggnad. Förslaget i planprogrammet har inte i detalj studerat alla faktorer utan har i stora drag hittat lösningar och kompromisser för olika delar.

Under stycket "Konsekvenser och samlad bedömning" har kommunen redogjort för bland annat vad som behöver undersökas vidare i kommande detaljplanering.

Förteckning över vilka som fått följebrevet skickat till sig per post lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022 07:47
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas