Hån 4:24

Granskningsstid: 28/4 - 19/5 2021

Planens syfte och huvuddrag:

Föreslaget syftar till att upphäva del av gällande detaljplan. Detta för att pågående verksamhet som är privat är lokaliserad på allmän platsmark Park vilket gör att bygglov för om- och tillbyggnad av privatbostad inte kan prövas utifrån hur detaljplanen ser ut idag. Planen behöver därför ändras, alternativt upphävas varför detta förslag om upphävande av del av detaljplan nu är ute på granskning.

Planbeskrivning , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 258.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan , 663.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 204.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021 10:34
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas