Hån 4:24

Samrådstid: 29/3 - 13/4 2021

Ett planförslag för upphävande av detaljplan för Hån 4:8 mfl, har upprättats och det skickas nu till berörda sakägare på samråd för att ge möjlighet att lämna synpunkter och förslag på förbättringar.

Planförslaget sänds ut på samråd mellan den 29 mars 2021 och 13 april 2021.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: mob@berg.se eller:

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Föreslaget syftar till att upphäva del av gällande detaljplan. Detta för att pågående verksamhet som är privat är lokaliserad på allmän platsmark Park vilket gör att bygglov för om- och tillbyggnad av privatbostad inte kan prövas utifrån hur detaljplanen ser ut idag. Planen behöver därför ändras, alternativt upphävas varför detta förslag om upphävande av del av detaljplan nu är ute på samråd.

Planbeskrivning
Plankarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Yttrande undersökningssamråd

Senast uppdaterad: 29 mars 2021 10:38
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas