Lofsdalen 13:1 m.fl.

Samrådstiden pågår mellan 25 februari och 18 mars 2021.

Syftet med planändringen
Fastighetsägaren har efterfrågat en ändring av detaljplanen för att kunna utöka planens användningsområde till padelhall. Syftet med planen är att ge en mer flexibel användning och att anpassa en del av planen till dagens behov av platsen.

En ändring görs av detaljplanen som innebär att byggrätten utökas från 1000m 2 till 1500 m2. Dessutom införs en planbestämmelse som möjliggör en padelhall (R)

Planbeskrivning
Plankarta
Geoteknisk undersökning PM
Geoteknisk undersökning MUR

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: mob@berg.se eller
Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Om planförslaget godkänns av alla i samrådskretsen så kan planförfarandet förenklas och övergå till begränsat förfarande. Det skulle innebära att vi kan ta beslut om att anta planförslaget efter detta samråd, utan granskningsskedet.

Svarar du med e-post var då gärna övertydlig med att du godkänner planförslaget och svarar du med svarsblanketten kryssa i rutan för detta.

Senast 18 mars 2021 ska eventuella synpunkter ha inkommit till kommunen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast vid granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ange ärendets diarienummer MBN 2020-1165 på ditt yttrande.

Senast uppdaterad: 23 februari 2021 10:50
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas