Detaljplan för bostäder och centrumbebyggelse på fastigheterna Lofsdalen 1:391 och Lofsdalen 1:300 m.fl.

Samråd pågick mellan 2023-08-10 och 2023-09-07

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra en förtätning av bostäder och centrumfunktioner, i anslutning till befintliga friluftsleder och skidliftar med ski-in och ski-out. Totalt kan cirka 300 lägenheter och cirka 550 parkeringsplatser tillskapas. 50 av dessa parkeringsplatser ska tillskapas för daggäster och besökare till centrumfunktioner.

Vidare syftar planförslaget till att förbättra för friluftsleder och skapa en ny angöringsväg med avskild gång- och cykelväg, för att koppla ihop den nya bebyggelsen med befintligt skidcentrum.

Plan och genomförandebeskrivning , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 892.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Illustration , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Fågelinventering , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering , 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknisk undersökning , 440.3 kB, öppnas i nytt fönster.
MUR Geoteknisk undersökning , 865.5 kB, öppnas i nytt fönster.
G-10-1 Geoteknisk undersökning , 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
G-10-2 Geoteknisk undersöknin , 70.1 kB, öppnas i nytt fönster.g
PM Dagvattenutredning Arctan , 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Dagvattenhantering Lofsdalen 1:308, 1309 Mavaco , 29.7 kB, öppnas i nytt fönster.n
Typsektion gata Dagvattenutredning Lofsdalen 1:308, 1.309 Mavacon , 136.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenplan Lofsdalen 1:308, 1.309 Mavacon , 583.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning, VA-utredning och grundkarta lämnas ut på begäran.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till:
mob@berg.se eller
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Senast 2023-09-07 ska eventuella synpunkterna ha inkommit till kommunen.
Ange ärendets diarienummer 2020-717 på ditt yttrande. Tänk på att skriva kort
och tydligt, skriv särskilt om det är något du inte tycker är bra, tycker ska
ändras eller läggas till i planen. Då blir det lättare att förstå de synpunkter du
lämnar. Ange också namn och kontaktuppgifter.

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 november 2023 14:02
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas