Detaljplan för bostäder på fastigheterna
Lofsdalen 5:98 och del av Lofsdalen 5:100

Föreslagen detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att bebygga området med cirka 14 nya småhustomter för bostäder. Ett attraktivt centrumnära område i närheten av friluftsliv tillskapas. Planområdet är beläget i närheten av skidsystem och i anslutning till skoterled.

Planens syfte är också att möjliggöra för en ny väg som ansluter till Knutvallsvägen.

Förslaget till detaljplanen behandlas på Miljö- och byggnämndens sammanträde den 11 april 2024.

Planbeskrivning , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 312.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 416.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande , 458.7 kB.
Naturvärdesinventering , 6.1 MB.
Geoteknisk utredning , 529.3 kB, öppnas i nytt fönster.
MUR (Markteknisk undersökning , 866.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 9.4 MB.

 

Senast uppdaterad: 19 mars 2024 08:59
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas