Detaljplan för bostäder på fastigheterna
Lofsdalen 5:98 och del av Lofsdalen 5:100

Granskning pågår mellan 2023-02-27 - 2023-03-27

Föreslagen detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att bebygga området med cirka 14 nya småhustomter för bostäder. Ett attraktivt centrumnära område i närheten av friluftsliv tillskapas. Planområdet är beläget i närheten av skidsystem och i anslutning till skoterled.

Planens syfte är också att möjliggöra för en ny väg som ansluter till Knutvallsvägen.

Följebrev , 265.8 kB.
Samrådsredogörelse , 416.9 kB.
Plankarta , 315.3 kB.
Planbeskrivning , 1.6 MB.
Naturvärdesinventering , 8.1 MB.
Geoteknisk utredning , 1 MB.
Geoteknisk utredning , 74.4 kB.
MUR (Markteknisk undersökningsrapport) , 866.9 kB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik , 529.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 9.6 MB.
Bilaga dagvattenutredning , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning och VA-utredning lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 2 mars 2023 14:44
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas