Talgoxen 1 m.fl.

Granskningstiden pågår mellan 1 december och 15 december 2020.

Syftet med ändringen: Planen syftar till att möjliggöra tillskott av mark till fastigheten Talgoxen 1 som tidigare är planlagd för bostadsändamål. Mark från fastigheten Sveg 6:4 tillförs Talgoxen 1 och planläggs med kvartersmark för bostäder vilket bland annat möjliggör för uppförande av garage och förråd.

Pågående genomförandetid: Den gällande detaljplanen för fastigheten Talgoxen 1 antogs år 2011 och har pågående genomförandetid till år 2026. Som huvudregel får en detaljplan inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Det är dock möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång om ingen berörd fastighetsägare motsätter sig ändringen.

Plankarta
Planbeskrivning
Grundkarta
Samrådsredogörelse

Du som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: mob@berg.se eller
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg
Ange ärendets diarienummer MBN 2019-636 på ditt yttrande.

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 november 2020 08:42
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas