Vemdalens Kyrkby 114:1

Granskningstid: 20/5 - 3/6 2021

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planområdet är beläget i de mer nordliga delarna av Vemdalen, strax sydöst om ”Skomakars”. Inom planområdets övre område del finns ett elljusspår vars funktion bibehålls med planförslaget. De nya fastigheterna kommer ha ett naturnära läge med åtkomst till spåret. Vemdalsskalet finns cirka en mil norr om planområdet. Inom ungefär samma avstånd, fast söderut, finns Björnrike. Planen möjliggör att totalt 17 nya fastigheter för bostadsändamål kan bildas. Med hänsyn till områdets gynnsamma läge är det möjligt att marken används för fritidshusändamål såväl som för permanentboende.

Planbeskrivning , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 598.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationskarta , 922.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 585.3 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-utredning inklusive VA-karta Vemdalens Kyrkby , 773.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Arkeologisk utredning , 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 20 maj 2021 11:41
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas