Ny detaljplan för del av fastigheten Vemdalens Kyrkby 48:2.

Samråd pågår mellan 2023-03-27 och 2023-04-24.

Syftet är att möjliggöra ett nytt område med varierande boendemöjligheter på Kilberget, Vemdalen. Syftet är att tillskapa nya bostäder med variation i storlek och uttryck, från enplans-, 1,5 plans- och 2-plansvillor till mer samlad byggnation vänd mot utsikten. Planområdets höga läge i terrängen kräver en anpassning av tillkommande bebyggelses placering, höjdsättning, material och utformning. Inom planområdet tillåts även en mer samlad bebyggelse som skapar förutsättningar för en funktionsblandning mellan boende och möjligheter för tillfälliga övernattningar kopplat till turismnäringen i området. Detta får uttryck i en mer samlad bebyggelse där syftet är att byggrätten ska smälta in i bergssidan. Planområdets kraftiga sluttning åt sydost kräver skyddsbestämmelser för att minska risken för ras- och skred. Förslaget avviker från översiktsplanen som anger tätortsnära rekreation.

Kungörelse , 1019.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 778.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan, inklusive bilagor , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Kontakt

Senast uppdaterad: 24 mars 2023 08:38
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas