Detaljplan för bostäder
Del av Vemdalens Kyrkby 49:4 och 3:2

Kommunen planerar att besluta om planförslaget på miljö-och byggnämndens kommande sammanträde den 2022-09-28.

Föreslagen detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att bebygga området med främst fritidshusbebyggelse. Planen medger ett fyrtiotal fastigheter för bostäder. Ett attraktivt skidnära område i närheten av Björnrikes Alpina skidsystem tillskapas. Byggnaderna inom planområdet uppgår till två våningar.

Granskningsutlåtande , 384.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut betydande miljöpåverkan , 149.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Fågelinventering , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering , 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk utredning , 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Rennäringsanalys , 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Grundkarta , 991.4 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-utredning , 285.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 298.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsbeteckningen publiceras inte på hemsidan eftersom vi vill minimera att personuppgifter publiceras i strid med personuppgiftslagen. Detta kan beställas hos miljö-och bygg via e-post: mob@berg.se

Senast uppdaterad: 19 september 2022 11:33
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas