Detaljplan för bostäder
Del av Vemdalens Kyrkby 49:4 och 3:2

Granskning pågår mellan 2021-12-22 och 2022-01-20

Föreslagen detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att bebygga området med främst fritidshusbebyggelse. Planen medger ett fyrtiotal fastigheter för bostäder. Ett attraktivt skidnära område i närheten av Björnrikes Alpina skidsystem tillskapas. Byggnaderna inom planområdet uppgår till två våningar.

Följebrev , 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut betydande miljöpåverkan , 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Fågelinventering , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering , 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk utredning , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Rennäringsanalys , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning , 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsbeteckningen och samrådsredogörelsen publiceras inte på hemsidan eftersom vi vill minimera att personuppgifter publiceras i strid med personuppgiftslagen. Detta kan beställas hos miljö-och bygg via e-post: mob@berg.se

Senast uppdaterad: 22 december 2021 16:23
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas