Planprocessen

En detaljplan beskriver hur man får bebygga och använda mark och vatten inom ett speciellt område. Det är en juridiskt bindande handling och den gäller för alla, såväl privatpersoner som myndigheter och företag. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny plan. Det är bara kommunen som kan upprätta, häva och anta en detaljplan. Arbetet med att ta fram planen styrs av plan- och bygglagen (PBL) och måste gå igenom vissa formella steg.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om varje steg.

Först behöver områdets förutsättningar kartläggas. Vad säger kommunens översiktsplan och eventuella program om området som ska planläggas? Vilka statliga och regionala intressen är berörda? Vilka andra allmänna intressen kan påverkas? Dessa förutsättningar utgör grunden för den fortsatta planeringen.

Utifrån exploatörens idé och områdets förutsättningar arbetas ett förslag fram. Det kräver oftast olika utredningar, till exempel en inventering av hänsynskrävande naturvärden, eller en vägutredning för att hitta stråk med lämplig mark för ny infrastruktur.

Kommunen skickar ut planförslaget på samråd. Samrådet syftar till att samla in information och synpunkter där berörda fastighetsägare, myndigheter, fastighetsägare och enskilda får möjlighet att ta del av förslaget och yttra sig. Det är också vanligt att kommunen håller möten, både för allmänheten
(om planläggningen berör en bredare allmänhet) och med enskilda sakägare.

Ibland föranleder synpunkterna ytterligare utredningar, och ibland behöver förslaget justeras utifrån sakägares eller myndigheters synpunkter.

När kommunen gjort eventuella justeringar av planförslaget skickas det ut på granskning. Granskningen är en remissrunda där remissinstanserna får möjlighet att ta del av det slutgiltiga planförslaget, vilka synpunkter som kommit fram under samrådet och vilka eventuella förändringar som dessa
synpunkter föranlett. Granskningen ger även en andra möjlighet för berörda att lämna synpunkter på förslaget. Om ytterligare justeringar behöver göras kan en andra granskning krävas.

Om inga betydande justeringar behöver göras efter granskningen går detaljplanen vidare till beslut om antagande. Detaljplanen antas formellt genom ett beslut av miljö- och byggnämnden eller av kommunfullmäktige.

Efter att detaljplanen har antagits och beslutet har justerats följer en period på tre veckor innan beslutet vinner laga kraft och börjar gälla. Om någon som lämnat synpunkter under planprocessen och upplever att dessa inte blivit tillgodosedda, kan den överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen till domstol för en rättslig prövning.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:19
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas