Fördjupad översiktsplan Funäsdalen-Ljusnedal

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen och Ljusnedal.

Beslut

Vid sammanträde den 17 maj beslutade Kommunstyrelsen att föreslå ett antagande av ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen och Ljusnedal. Det betyder att kommunens förslag till ny plan ska tas upp för beslut vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 juni.

Förslaget pekar ut ett antal nya utvecklingsområden för boende, verksamheter och besöksnäring. Det lyfter även behov av bättre kommunikationer för minskat bilberoende.

Planarbetet

Arbetet med ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Funäsdalen–Ljusnedal har bedrivits i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från miljö- och byggavdelningen tillsammans med politiska företrädare. Arbetet inleddes hösten 2020.

Planförslaget var ute på samråd under våren 2022. Ett relativt stort antal synpunkter kom in till kommunen och bemöttes i en samrådsredogörelse. Mindre justeringar av utvecklingsområden utfördes mellan samråd och granskning. Granskningen ägde rum under januari-februari 2023. Totalt inkom 24 granskningsyttranden som bemöts i ett särskilt utlåtande vilket finns bifogat handlingen.

Den fråga som har rönt flest synpunkter i såväl samråd som granskning är den föreslagna utvecklingen av mark på Röstberget – som i FÖP från 2009 är utpekat som rekreationsområde. Även kommunens utpekande av statlig mark i Ljusnedal norr om Ljusnan som utvecklingsområde har fått kritik.

Planförslagets totala omfattning där utpekade utvecklingsområden rymmer ett relativt stort antal nya bostäder har också ifrågasatts.

Antagandehandling

Enligt beslut från projektets styrgrupp (kommunledningsutskottet) har justeringar gjorts i handlingens text för att betona vikten av att man i framtida detaljplanering av mark på Röstberget tar hänsyn till friluftslivet. Kartmaterial kring erosionskänsliga områden har kompletterats. Utvecklingsområdenas utformning har inte ändrats.

Länk till planförslaget

Tillsammans med planförslaget redovisas även

  • Länsstyrelsens granskningsyttrande
  • Särskilt utlåtande (synpunkter och bemötanden från granskningen)
  • Samrådsredogörelse (synpunkter och bemötanden från samrådet)
  • Miljökonsekvensbeskrivning

Skicka e-post eller ring oss om du har frågor kring arbetet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 maj 2023 10:47
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas