Fördjupad översiktsplan Vemdalsskalet

Kommunen skjuter upp arbetet med fördjupad översiktsplan för Vemdalsskalet

Härjedalens kommun informerade under hösten 2020 om arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vemdalsskalet. Kommunen efterfrågade dels synpunkter kring området som helhet, dels markägares tankar om eventuell utveckling av sin mark. Ambitionen var att ta fram en ny fördjupad översiktsplan som skulle ange riktning för fortsatt utveckling av Vemdalsskalet. Dialogen var ett sätt för kommunen att skaffa sig kunskap om områdets möjligheter, behov och utmaningar.

Kommunen har sedan dess på olika sätt kartlagt förutsättningarna för fortsatt utveckling av Vemdalsskalet. Kartläggningen visar att det under en tid skett en kraftig tillväxt av boende i området, medan utbyggnad av allmänna anläggningar, alpin skidåkning med mera inte utvecklats i samma takt. Det finns därför behov för bland annat utbyggnad av teknisk försörjning såsom vatten, avlopp och energi, infrastruktur och service för att kunna understödja en vidare utveckling av området.

Befintlig FÖP fortsatt vägledande

Utifrån de bristande förutsättningarna för fortsatt utveckling har kommunstyrelsen beslutat (beslut § 214, KS 2021/497) att inte driva arbetet med ny fördjupad översiktsplan vidare just nu. Det betyder att den befintliga fördjupade översiktsplanen från 2009 är fortsatt vägledande fram till att den upphävs eller ersätts med en ny.

Kommunen kommer att ta upp arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Vemdalsskalet när det finns bättre förutsättningar för utbyggnad av området. Beslutet kan begäras ut i sin helhet, kontakta Härjedalens kommun kommun@herjedalen.se

Kontakt

Senast uppdaterad: 22 november 2021 14:57
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas