Kommunal markpolitik

Ställningstagande

  • Kommunen avser att föra en utvecklad strategisk markpolitik, för att tillgodose kommande behov avseende bostäder, verksamheter och annan samhällsservice som till exempel skola, barnomsorg och äldreboende.

I de orter som domineras av besöksnäring, finns en problematik gällande kommunens möjligheter att tillskapa permanentboende. I dessa orter finns ett starkt kommersiellt intresse, som ofta resulterar i fokus på besöksnäring och fritidshusbebyggelse.

En god mark- och planeringsberedskap ger kommunen en bättre möjlighet att utvecklas efter de behov och den efterfrågan som finns. Kommunens mål att öka befolkningsantalet har stark koppling till att kunna erbjuda lämplig mark för bostadsändamål och annan samhällsservice som till exempels skola och barnomsorg. Det finns i dagsläget också ett intresse från näringslivet att etablera olika verksamheter inom kommunen. Även detta kräver att kommunen kan erbjuda attraktiv mark.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:37
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas