Kommunikationer

Samspelet mellan kommunikation, transport och teknikförsörjning i relation till bebyggelse är en förutsättning för att åstadkomma hållbar utveckling inom kommunen.

Kommunikationer ska stärkas och utvecklas såväl inom kommunen, som tillgängligheten till kommunen, detta syftar till att öka attraktiviteten för befintliga och nya edborgare samt företag. Kommunen ser att kollektivtrafik, digital infrastruktur, järnväg och flygtrafik är viktiga delar i utvecklingen, vilket även ligger i linje med de nationella och regionala transport och trafikförsörjningsplanerna.

Digital infrastruktur

Ställningstagande

  • Kommunen avser att utarbeta en bredbandsstrategi under mandatperioden.

Kommunikationer är ett viktigt steg i att tillgängliggöra kommunen, att kunna erbjuda majoriteten av kommunens befolkning bredband anses vara i relation till en ökad inflyttning (se sida 10).Sedan början av 2000-talet har bredband successivt bytts ut i stora delar av Sverige. Kraven på snabb överföringshastighet drivs till stor del av teknikutvecklingen. I den nationella strategin, Sverige helt uppkopplat 2025, är visionen ”ett helt uppkopplat Sverige”. Region Jämtland Härjedalen har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden.

Kommunen har flera viktiga roller när det gäller att nå målen i den nationella bredbandsstrategin. Kommunen ansvarar för att ge grävtillstånd, fysisk planering, bygglov för master, eventuellt markupplåtelse på kommunägd mark, digitalisera fler av sina egna tjänster, bedriva en bredbandssamordning, främjande av samförläggning av fiber med VA, fjärrvärme, el, och annan teknikförsörjning samt att kommunicera nyttan med bredband.

För att kommunen på ett tydligt sätt ska redovisa sitt arbete gällande bredbandsutbyggnaden, har Härjedalen kommun för avsikt att utarbeta en kommunal bredandsstrategi där ansvarsfördelning, information och samordning kan ske.

Kollektivtrafik

Ställningstagande

  • Kommunen har som avsikt att under planperioden utreda behov och utmaningar för att nå en hållbar och långsiktig trafikförsörjningsplanering.
  • Att utreda och utveckla kollektivtrafiken ser kommunen som ett steg för att främja en befolkningstillväxt, jämställdhet och tillgänglighet.

Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet med det politiska och ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken i länet och över länsgräns. Kollektivtrafiken kompletterar övriga transporter och är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad, skola vård och omsorg. Väl planerad kollektivtrafik kan leda till ökad närvaro av människor i och i anslutning till transport noder, vilket i sin tur kan bidra till tryggare platser, inte minst kvällstid. Den kan också bidra till hållbar utveckling genom att minska behovet av privatbilism och icke önskad klimatpåverkan och även tillstordel användas för arbetspendling.

I kommande arbete med trafikförsörjningsplanering kan kommunen utreda hur kollektivtrafiken och skolskjutsar nyttjas samt vilka behov och brister som finns. Detta för att kommunen på ett konkret sätt ska kunna visa på behoven gentemot Region Jämtland -Härjedalen för vidare utveckling av kollektivtrafiken.

Tågtrafik

Ställningstagande

  • Avstånden i Härjedalen är långa, väl fungerande transporter och minskade restider ser kommunen som framgångsfaktorer för att nå visonen av fler invånare till år 2030. Bra kommunikationer med tåg bidrar till högre tillgänglighet och jämställdhet. Kommunen kommer vara en aktiv part och verka för frågor gällande utvecklingen av järnväg.

Inlandsbanan sträcker sig från Gällivare till Mora och utgör ett viktigt transportstråk i mellersta och norra Sverige. Inlandsbanan passerar genom östra delen av Härjedalens kommun och har stationer i Sveg och Ytterhogdal. Härjedalens kommun är en av 19 kommuner som tillsammans äger Inlandsbanan genom ett gemensamt aktiebolag, Inlandsbanan AB. Bolaget verkar för att öka gods- och persontransporter längs Inlandsbanan. Kommunen ser positivt på en utveckling av järnvägsnätet inom kommunen. Sträckan Sveg-Röros har länge diskuterats och ses som en framtidsvision som skulle gynna såväl kommunens medborgare som besökare. En sådan järnvägssträckning skulle bidra till en ekonomisk tillväxt och utvecklingsmöjligheter för flera av näringarna inom kommunen. Kommunikationer och fraktmöjligheter inom och till kommunen genom tågtrafik skulle också underlätta arbetet med klimatanpassningen eftersom kommunen skulle kunna erbjuda ett alternativt transportmedel till bil och flyg.

Riktlinjer gällande bebyggelse i anslutning till järnväg är enligt Trafikverket, att ett generellt avstånd till ny bebyggelse bör vara minst 30 meter från järnvägen. Det för att ge utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Ny bebyggelse eller förändrad användning av bebyggelse bör utredas, för att säkerställa att den nya bebyggelsen inte störs av järnvägen i form av exempelvis buller och vibrationer. Bebyggelsen får heller inte utgöra en störande effekt för järnvägsverksamheten.

Flygtrafik

Ställningstagande

  • Avstånden i Härjedalen är långa och med väl fungerande transporter och minskade restider ser kommunen som framgångsfaktorer för att nå visionen av fler invånare till år 2030. Bra kommunikationer med flyg bidrar en högre tillgänglighet och jämställdhet. Därför kommer kommunen fortsatt vara en aktiv ägare och förvaltare av Härjedalen Sveg Airport.
  • I anslutning till flygplatser samt under inflygnings- och startstråken är kommunen generellt negativ till att ny bostadsbebyggelse med hänsyn till bullerstörningar.

Härjedalen Sveg Airport är en regional flygplats fyra kilometer nordost om Sveg. Flygplatsen ägs av kommunen och trafikeras av reguljärflyg till Stockholm-Arlanda. Flygtrafiken ger stora möjligheter att bo i Härjedalens kommun men att verka i andra delar av Sverige och i förlängningen även globalt. Det finns även ett flygfält i anslutning till Hede. I dag ägs och drivs det av Hedlanda flygförening.

Luftfartsverket ska alltid tillfrågas som sakägare för infrastrukturutrustning vid planerade byggnadsverk högre än 20 meter. För Försvarsmakten gäller att samråd ska ske gällande objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse och objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse. Förutom denna kontroll utför Luftfartsverket även flyghinderanalys där det kontrolleras att de planerade byggnaderna inte negativt påverkar flygtrafiken.

Väg

Ställningstagande

  • Kommunen har som avsikt att under planperioden utreda behov och utmaningar för att nå en hållbar och långsiktig trafikförsörjningsplanering.
  • Vid ansökan om bygglov för ny bebyggelse belägen närmare den nya tilltänkta vägsträckningen för E45 än 150 meter ska yttrande från Trafikverket inhämtas innan frågan om bygglov prövas.
  • Kommunen ställer sig fortsatt negativ till omdragningen av E45 (vägprojekt Rengsjön-Älvros).

Många av kommunens besöksmål som fjälldestinationer och naturområden är i dag svåra att nå utan bil. De två mest trafikerade vägarna är E45 och väg 84. Under vintersäsongen är trafiken till orter med besöksnäring periodvis intensiv. Under sommarhalvåret är trafikflödet i kommunen stabilare och upplevs inte lika intensivt då trafikflödet är jämnare fördelad över tid. Kommunen ser positivt på en utveckling av vägnätet inom kommunen. En vägsträckning mellan Hede och Lofsdalen ses som en framtidsvision som skulle gynna såväl kommunens medborgare som besökare.

Trafikverket utreder en ny sträckning av E45 söder om Sveg parallellt med en ny sträckning av riksväg 84 (vägprojekt Rengsjön-Älvros). Projektmålet är att minska restiden, uppfylla kraven för europaväg och att vägen anpassas efter omgivande landskap. Den 18 juni 2018 tog Trafikverket ställning för att projektet ska drivas vidare och att alternativet sträckningen väster om Nonsberget, ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Ställningstagandet vilar på Trafikverket region mitts samlade bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål. Kommunen ställer sig fortsatt negativ till omdragningen av E45, majoriteten av de politiska partierna i Härjedalens kommun har uttryckt detta i sitt yttrande till Trafikverket.

Trafikverket har flera andra pågående och genomförda åtgärdsvalsstudier gällande flera stäckningar på statligt ägda vägar i kommunen, där dagens brister och behov analyseras och åtgärder föreslås.

Trafikverket ansvarar för vägområdet som är den mark som tas i anspråk för väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om 0,5 meter vid åkermark respektive 2 meter vid skog. Inom vägområdet krävs tillstånd enligt väglagen § 43 från Trafikverket för att utföra arbete och uppföra fasta objekt. Vägområdet är en förutsättning för att kunna sköta drift- och underhåll av vägen på ett bra sätt. Säkerhetsavståndet är det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet bestäms av vägens utformning och tillåten hastighet. Enligt 47 § Väglagen, gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter från vägområdet. Länsstyrelsen har i ett särskilt beslut från den 15 maj 1996 (23FS 2015:28), utökat det byggnadsfria avståndet till 30 meter för E45 och riksväg 84. Dessa två vägar utgör inom kommunen primära farleder för farligt gods, det innebär att riskanalyser ska göras för att utreda lämpligt avstånd för bebyggelse även utanför det byggnadsfria avståndet. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det önskvärt att byggnadsfritt avstånd följs, även antalet anslutningar till allmänna vägar begränsas ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Gång- och cykeltrafik

Ställningstagande

  • I kommande planprocesser framförallt i områden där kommunen planerar för permanentboende, bör gång- och cykeltrafiken särskilt beaktas med tanke på jämställdhet och tillgänglighet.

Fotgängartrafiken är en del av alla resor och resan börjar och avslutas ofta till fots. Hur bostäder och verksamheter är lokaliserade och möjligheten att röra sig i den bebyggda miljön är grundläggande förutsättningar för hur gång- och cykeltrafiken fungerar. Det bör även beaktas i kommande planprocesser för att tillgodose tillgänglighet och jämställdhet. Eftersom avstånden är långa och kommunen är stor till ytan finns svårigheter att bygga ut och underhålla gång- och cykeltrafiken i hela kommunen.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:36
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas