Lis-områden och strandskydd

 

Ställningstagande

 • Kommunen anser att den rådande lagstiftningen gällande LIS (landskapsutveckling i strandnära lägen) och strandskydd försvårar kommunens utveckling i strandnära lägen. Kommunen vill verka för att lagstiftningen anpassas efter regionala förhållanden.

Strandskydd är ett nationellt skydd som gäller samtliga sjöar, hav och vattendrag oberoende av storlek. Skyddsområdet är 100 meter från strandkanten upp på land och 100 meter från strandkanten ut i vattnet, skyddet gäller även miljön under vattnet. Strandskyddet har två huvudsakliga syften, vilka är att bevara människors möjlighet att vistas vid vatten, samt att bevara och värna om den biologiska mångfalden som är beroende av denna vattennära miljö.

Länsstyrelsen kan i de fall där de bedömer att strandskyddet saknar syfte upphäva skyddet, länsstyrelsen kan också i de fall där det anser att det krävs ett större skydd utöka området till maximalt 300 meter på vardera sidan om strandkanten. Kommunen kan genom en detaljplan upphäva strandskyddet, kommunen kan även ge dispens i samband med bygglov och förhandsbesked, det ska då påvisas att planen eller områdets planerade markanvändning är av större intresse än att bevara strandskyddet. De särskilda skäl som kan användas för att upphäva eller ge dispens för strandskyddet återfinns i 7:e kapitlet miljöbalken.

En ny strandskyddslag trädde i kraft 1 juli 2009 i miljöbalken. Samtidigt differentierades strandskyddet för att skapa möjligheter att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder och låg exploateringsgrad. Kommunerna har från och med 1 februari 2010 möjlighet att i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa utpekade områden ger miljöbalken ytterligare två skäl som kan användas för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet. I Härjedalens kommun finns sedan 2016 ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Tolv fokusområden har där identifierats och kommunens har gjort bedömningen att det finns goda möjligheter att åstadkomma landsbygdsutveckling genom ökade möjligheter att bygga nära vatten.

Det tolv områdena är:

 • Bruksvallarna – Flon
 • Mittådalen – Messlingen
 • Tänndalen
 • Funäsdalen – Ljusnedal
 • Tännäs
 • Hede – Långå – Nedre Särvsjön – Hedeviken
 • Vemdalen
 • Lofsdalen
 • Sveg
 • Ytterhogdal
 • Ängersjö
 • Lillhärdal

De LIS-områden som är redovisade har inga detaljstuderade gränser och får bedömas i enskilda fall. Vissa LIS-områden ligger vid större sjöar medan andra LIS-områden inkluderar områden med befintlig bebyggelse vid mindre vattendrag. Därutöver inom stora delar av kommunen, med undantag för de värdefulla natur- och rekreationsområdena, anser kommunen att det är möjligt att utveckla strandnära lägen för småskaliga turist- och upplevelseanläggningar, så kallade mikroföretag, utan att det är redovisat som ett särskilt LIS-område, enligt särskilda riktlinjer med prövning om åtgärden är att betrakta som LIS-områden och om lokaliseringen är lämplig. Gällande dessa frågor hänvisar kommunen till den redan antagna LIS-planen som genom planprocessen antas som ett tematiskt tillägg till denna översiktsplan, inga nya tillägg kommer att ske i samband med denna plan. LIS-planen i sin helhet finns tillgänglig på kommunens webbplats samt i den till digitala karta tillhörande översiktsplanen.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:22
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas