Natur och landskap

I Härjedalens kommun finns många områden med vacker och storslagen natur. Inom kommunen finns både vidsträckta fjällområden, myllrande våtmarker och djupa skogar. Dessa miljöer har stor betydelse för den biologiska mångfalden, och används också flitigt för friluftsliv och rekreation, både av kommunens medborgare och besöksnäringen.

I Härjedalens kommun omfattas stora delar av dessa områden av olika typer av redan existerande skydd. En stor del av kommunens yta är bland annat avsatt i kultur- och naturreservat, nationalpark och Natura 2000-område. Dessutom har stora delar av fjällområdet i kommunen status av riksintresse för rennäring, rörligt friluftsliv och turism samt naturvård.

Det finns flertalet bevarandevärda kulturmiljöer inom kommunen, en del är utsatta som riksintressen, andra är av lokalintresse och vissa är ännu inte upptäckta. De ovannämnda miljöerna redovisas närmare under avsnittet hänsyn och därmed är de inte redovisade i kartmaterialet tillhörande markanvändning. Kommunen anser att det både inom orter med samhällsservice och på landsbygden finns områden med natur och landskapsvärden som måste beaktas och till viss del bevaras. Nedan redovisas särskilda aspekter kommunen arbetar med.

Bebyggelse i fjällnära miljöer

Ställningstagande

  • För att främja de nationella miljömålet av en storslagen fjällmiljö samt värna om de många riksintressen som täcker fjällområdena är kommunen generellt restriktiv till bebyggelse som kan upplevas som granne med kalfjället, med det menas att kommunen generellt är negativ till bebyggelse eller anläggningar nära fjället samt i den närmsta fjällskogszonen, utom för friluftslivets eller allmänhetens behov. Jakt- och fiskestugor samt båthus för markägares behov, är undantagna.
  • Kommunen anser att fjällområdena utgör värdefulla områden i enlighet med PBL 9:4d samt 8:13 vilket medför att bygglov krävs för attefalls åtgärder.

Fjällen är ur ett nationellt och internationellt perspektiv ett värdefullt natur- och kulturlandskap med mycket höga upplevelsevärden. Fjällen är även Härjedalens mest uppskattade besöksmål. Miljökvalitetsmålet ”storlagen fjällmiljö” omfattar hela fjällområden. För att målet ska kunna nås krävs att dessa miljöer skyddas och efterhålls på ett passande sätt. Fortsatt bete är exempel på en viktig förutsättning för att upprätthålla landskapets unika värden. Verksamheter och ingrepp som påverkar fjällområdet är vägar, byggnader, besöksnäring, rennäring och terrängfordon.

Kommunens har ansvaret av att se till hur mark och vatten på lämpligaste sätt skall användas. I fjällnära miljöer och i fjällskogszonen finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till där bland annat olika riksintressen så som obrutet fjäll och friluftsliv. Detta gör att kommunen generellt ställer sig restriktiv till exempelvis fritidshusbebyggelse i fjällnära miljöer. Kommunens definition av kalfjäll är där fjällskogszonen slutar. Fjällnära miljöer är de områden som gränsar till eller består av fjällskog men också själva kalfjället. Om ett område ska definieras som det ena eller det andra är ofta svårt att generellt bedöma och klimatförändringarnas påverkan kan föranleda förändringar i framtiden. I dessa miljöer kommer bedömningar behöva ske i varje enskilt fall.

Bild av ett tecknat berg med skog längst ner och snö på toppen. Trädgränsen är markerad med en svart streckad linje.

Inom kalfjällsområdena och den närmsta björkskogszonen gäller inte bygglovsbefrielse för attefallsåtgärder eftersom kommunen anser att områdena är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt i enlighet med PBL 9:4d samt 8:13.

Behov av gröna passager och tätortsnära rekreation

Ställningstagande

  • Besöksnäringen i kommunen är stor. Balansen mellan natur, exploatering - både i områden för fritidsbruk och permanentbruk och utveckling är för kommunen oumbärlig i fysisk planering.
  • Våtmarker/myrområden ska i möjligaste mån inte bebyggas. De fyller en viktig funktion för bevarandet av den biologiska mångfalden.
  • Anläggningar eller åtgärder inom eller i anslutning till motionsspår, olika former av spår och leder, tävlingsanläggningar eller utpekade friluftslivområden utanför område med fördjupad översiktsplan, bör utvecklas med försiktighet och hänsyn till områdenas värden.

Att bevara gröna passager i den bebyggda miljön är ett viktigt steg för att kunna utveckla och bevara ett tillgängligt friluftsliv samt bibehålla en god bebyggd miljö. Närhet till natur fyller en viktig funktion för skola och förskoleverksamhet samt är även en viktig aspekt när det kommer till att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Tillgängligheten, både den faktiska och den upplevda, är en avgörande faktor för hur väl och ofta rekreationsområdena brukas. I den kommunala planeringen anses det därför viktigt att strategiskt bevara och utveckla tätortsnära rekreationsområden. Det tillgängliga friluftslivet spelar en stor roll för besöksnäringen, men även för den bofasta befolkningen, vilket en medborgardialog på ungdomsdemokratidagen hösten 2018 påvisade. Genom dialogen framkom att kommunens ungdomar tenderar att värdesätta natur och rekreation högt i sin vardag.

Kommunen anser att motionsspår, olika former av spår och leder, tävlingsanläggningar eller utpekade friluftslivområden är viktiga att bevara och att dess egenskaper inte ska gå förlorade. Det anses vara av stort allmänt intresse, vilket kommunen vill belysa. Det utesluter inte att ett aktivt skogsbruk eller andra åtgärder kan genomföras inom samma områdeområde.

Kulturmiljö

Ställningstagande

  • Kulturmiljöprogrammet ska vara vägledande i frågor gällande bebyggelse och andra lovärenden inom områden med kulturmiljövärden.
  • Kommunantikvarien, eller i förekommande fall annan expertis, ska tillfrågas i frågor gällande kulturvärden och kulturmiljöer.

Kommunen har ett upprättat kulturmiljöprogram vars mål är att bidra till en långsiktigt hållbar användning av kulturmiljöer och en positiv samhällsutveckling i kommunen. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskaps och planeringsunderlag i kommunens strategiska arbete. Vidare ska programmet bidra till att den lokala identiteten stärks.

I kulturmiljöprogrammet behandlas flertalet kulturmiljöer inom kommunen. De miljöer som behandlas i kulturmiljöprogrammet är inte de enda bevarandevärda kulturmiljöer som finns inom kommunen, fler miljöer finns och bör beaktas i kommande lovärenden. Där av sker en bedömning med hjälp av kommunantikvarien eller i förekommande fall annan expertis,
för att se till lämpliga åtgärder i varje enskilt fall. Läs även under
Kap. 3 ”Hänsyn” - Övriga allmänna intressen.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:18
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas