Orter med samhällsservice

Ställningstagande

  • Kommunen ser i första hand, för att kunna erbjuda en god kommunal service, att exploatering sker i anslutning till orter med samhällsservice och dess omnejd.
  • Kommunen har för avsikt under planperioden att utreda lokalisering av särskilt boende för äldre samt LSS-boende.
  • För att öka arbetsmöjligheterna har kommunen för avsikt att öka samverkan med näringsliv, aktivt söka bidrag för att främja näringslivet samt utvecklandet av bredbandsstrategin vilket kan leda till bättre möjlighet för distansarbete. Detta ligger i linje med det regionala tillväxtprogrammet samt den reginola utvecklingsstrategin.
  • Följande tidigare antagna fördjupade översiktsplaner anses aktuella: Funäsdalen- Ljusnedal området, östra Sveg, Vemdalen-Björnrike området, Lofsdalen- Glöte- området och Tänndalen.
  • Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur inom områden utanför fördjupande översiktsplaner kan prövas genom detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas medförhandsbesked och eller bygglov.

De orter som i denna översiktsplan benämns som orter med samhällsservice är: Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Vemdalen, Lofsdalen, Sveg, Lillhärdal och Ytterhogdal. Definitionen för orter med samhällsservice inom denna plan är orter med kommunal service, så som skola och omsorg. Majoriteten av kommunens befolkning är bosatta inom någon av dessa orter.

Dessa orter kommer att behandlas separat för att närmare se till den planerade mark- och vattenanvändningen. Beskrivningarna ska ses om nulägesbeskrivningar. De tidigare antagna fördjupade översiktsplanerna Funäsdalen- Ljusnedal området, östra Sveg, Vemdalen-Björnrikeområdet, Tänndalen samt Lofsdalen- Glöte- området ligger till grund för markanvändningen, inga förändringar i mark- och vattenanvändningen föreslås genom denna översiktsplan.

En fördjupad översiktsplan för Ramundberget- Bruksvallarna- Mittådalen-Messlingen är under framtagande. I slutet av 2019 togs ett beslut att revidera fördjupade översiktsplaner för Funäsdalen och Vemdalsskalet. Samtliga planer och program finns tillgängliga på kommunens webbplats.

Bruksvallarna

I Bruksvallarna bor drygt 300 personer. Ett nytt förslag till fördjupad översiktsplan är under framtagande och förväntas kunna antas inom en snar framtid. Förslaget till den fördjupande översiktsplanen (FÖP) föreslår främst en förtätning av befintlig bebyggelse.

Ingen förändring i mark- och vattenanvändningen föreslås genom denna översiktsplan, den fördjupade översiktsplanen för Bruksvallarna- Ramundberget- Mittådalen-Messlingen kommer efter antagande att vara vägledande för mark-och vattenanvändningen i Bruksvallarna.

Funäsdalen

Drygt 1000 personer bor i Funäsdalen. De centrala delarna av Funäsdalen är belägna mellan Funäsdalssjön och Funäsdalsberget. Orten sträcker sig i öst- och västlig riktning.

För Funäsdalen finns en fördjupad översiktsplan från 2009. Genom den fördjupande översiktsplanen möjliggörs de för 15 000 turistbäddar och ett flertal områden är utpekade för permanentbebyggelse motsvarande 300 hushåll. Även områden för handel finns utpekade samt etablering av ett nytt större bebyggelseområde för turism inom nordvästra delen av Funäsdalsberget. Planen anger flera områden som bedömts lämpliga för permanentboende, med en långsiktig expansion öster om orten, på sydsluttningen av Röstberget.

För att klara den exploatering som den fördjupande översiktsplanen möjliggör krävs ytterligare utredningar för att säkerställa att viktiga funktioner inom orten så som skola, vård och omsorg även fortsatt kan ge god service och kvalitet. Även lokalisering av framtida handelsområden bör utredas vidare samt lämpligheten på lokalisering av boende. De centrala delarna av Funäsdalen som är belägna mellan sjön och berget, utgör både en resurs och en problematik, som i vidare planering måste behandlas.

Ingen förändring i mark- och vattenanvändningen föreslås genom denna översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen för Funäsdalen-Ljusnedal kommer fortsatt att vara vägledande för mark-och vattenanvändningen. Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats, planens områdesgräns återfinns också i den digitala kartan tillhörande översiktsplanen.

Bild av den fördjupade översiktsplanen i Funäsdalen.

Fördjupad översiktsplan Funäsdalen-Ljusnedalområdet. Detaljerad information återfinns i den fördjupade översiktsplanen.

Hede

I Hede bor drygt 1 100 personer. I anslutning till Hede finns en av Sveriges äldsta nationalparker, Sonfjället. För Hede finns i dagsläget ingen fördjupad översiktsplan, tidigare områdesplan har bedömts föråldrad och inte längre aktuell. Större delen av Hede är detaljplanelagt och kommunen bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att planlägga nya områden för tillkommande bebyggelse eller exploatering. Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas genom detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked eller bygglov. Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan det bli aktuellt att ta fram ett planprogram eller en fördjupad översiktsplan. Ingen förändring i mark- och vattenanvändningen föreslås genom denna översiktsplan.

Vemdalen

I Vemdalen bor drygt 600 personer. För de omkringliggande turistområdena Vemdalsskalet och Björnrike finns en fördjupad översiktsplan där även ny bebyggelse i anslutning till Vemdalen möjliggörs. Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats. Kommunen ser i dagsläget inget behov av nya områden för bebyggelse, däremot pågår revideringar av flera detaljplaner i Vemdalen. Detta för att möjliggöra byggnation av fler bostäder genom både enskilda villor och flerbostadshus. Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas genom detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked eller bygglov. Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan det bli aktuellt med en ny fördjupad översiktsplan. Ingen förändring i mark- och vattenanvändningen föreslås genom denna översiktsplan.

Lofsdalen

I Lofsdalen bor drygt 150 personer. Lofsdalen omfattas av en fördjupad översiktsplan från 2012. Planen bygger i huvudsak på en utökning och komplettering av befintliga bebyggelseområden samt etablering av ett nytt större bebyggelseområde för turistanläggning på östra delen av Hovärken. Den fördjupade översiktsplanen medger en utbyggnad av ca 8 000 bäddar för turistiskt boende. Planen anger också flera områden lämpliga för permanentboende dock inte specifika antal hushåll.

Ingen förändring i mark- och vattenanvändningen föreslås genom denna översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats, planens områdesgräns återfinns också i den digitala kartan tillhörande översiktsplanen. Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas genom detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked eller bygglov.

Bild av den fördjupade översiktsplanen i Lofsdalen och Glöte området.

Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-Glöte. Detaljerad information återfinns i den fördjupade översiktsplanen.

Sveg

Sveg utgör centralort i Härjedalens kommun och där bor drygt 3 000 personer. Större delen av samhället är planlagt och kommunen bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att planera nya områden. I den fördjupade översiktsplanen redovisas områden för ytterligare bostadsbebyggelse i form av 200– 300 hushåll samt område för industri. Kommunen ser positivt på framtida företagsetableringar i Svegs området och anser att det finns goda förutsättningar och lokaliseringsalternativ. Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas genom detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked eller bygglov.

Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan det bli aktuellt att ta fram ett planprogram eller en ny fördjupad översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats, planens områdesgräns återfinns också i den digitala kartan tillhörande översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan över östra Sveg.

Fördjupad översiktsplan östra Sveg. Detaljerad information återfinns i den fördjupande översiktsplanen.

Ytterhogdal

I Ytterhogdal bor drygt 400 personer. För Ytterhogdal finns i dagsläget ingen fördjupad översiktsplan, tidigare områdesplan har bedömts föråldrad och inte längre aktuell. Större delen av orten är planlagd och kommunen bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att planera nya områden, för tillkommande bebyggelse eller exploatering. Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas med hjälp av detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked eller bygglov. Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan det bli aktuellt att ta fram ett planprogram eller en ny fördjupad översiktsplan.

Lillhärdal

I Lillhärdal bor drygt 500 personer. För Lillhärdal finns i dagsläget ingen fördjupad översiktsplan, tidigare plan har bedömts föråldrad och inte längre aktuell. Större delen av Lillhärdal är planlagt och kommunen bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att planera nya områden för tillkommande bebyggelse eller exploatering. Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas med hjälp av detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked eller bygglov. Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan det bli aktuellt att ta fram ett planprogram eller en ny fördjupad översiktsplan.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:17
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas