Täkt- och gruvverksamhet

Torvutvinning

Ställningstagande

  • Ny bebyggelse intill torvtäkterna kan sannolikt störas av buller eller hindra täktverksamheten. Det är därför ur allmän synvinkel olämpligt att ny bebyggelse tillkommer i anslutning till täktområdet, utom för exploateringsföretagets eget behov.
  • Omfattande krav på rening av dräneringsvatten ställs inom områden i anslutning till torvutvinning, detta som en åtgärd i arbetet med vattenkvalitetsnormerna.

Torvbrytningen i de centrala delarna av kommunen och vidareförädling i anläggningarna i Sveg är av strategisk näringslivsbetydelse för kommunen. Utvinningen omfattar myrar inom en sju milsradie från Sveg för att tillgodose torvfabrikens råvarubehov.

Grus- och bergtäkter

Ställningstagande

  • Nya grustäkter och bergtäkter i direkt anslutning till sjöar och vattendrag tillåts inte, inte heller nya täkter som negativt påverkar turismen, friluftslivet, kulturminnesvården eller naturvården.
  • I anslutning till befintliga täkter inom ovan nämnda områden kan som regel ytterligare begränsade uttag tillåtas i de fall täktplanerna kan förenas med ovan nämnda intressen. I sådana täktplaner
    är det av stor betydelse att återställning och efterbehandling blir miljöanpassad.
  • Nya bergtäkter får prövas mot de i översiktsplanen redovisade allmänna intressena och den miljökonsekvensbeskrivning som alltid ska upprättas inför nya täkter.

Grustäkt betyder dels en plats där man utvinner naturgrus, även kallat grustag och dels själva verksamheten att bryta grus, vilket kräver tillstånd från länsstyrelsen. Grustäkter förekommer ofta i rullstensåsar. Krossat berg, makadam, är numera det dominerande ballastmaterialet och det viktigaste ersättningsmaterialet för naturgrus. Olika bergarter har dock
olika egenskaper och lämpar sig inte för alla former av ballast.

Mineraler

Ställningstagande

  • Kommunen är negativ till utvinning av mineral i mark med höga uranhalter, bland annat med utgångspunkt att inte riskera att försämra vattenkvaliteten.
  • Kommunens inställning till brytning av mineraltillgångar är att bedömning av dessa ansökningar ska ske utifrån natur- och kulturvärden, turism och friluftsliv och andra miljöintressen.

Inom kommunen finns flera områden med värdefulla mineraler som eventuellt kan vara av intresse för framtida brytning. I kommunen finns områden med bland annat alunskiffrar. Alunskiffer är ofta rikt på uran men innehåller även organiskt material och metaller som vanadin, molybden och nickel.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har genomfört flygmätningar av gammastrålning från uran. De visar att det finns höga uranhalter i framför allt området söder om Sveg.

Några av de olika typer av miljöpåverkan som är kopplade till uranbrytning är frigörelse av toxiska ämnen, bildning och spridning av surt lakvatten samt att tillhörande avfallsdeponier utgör föroreningskällor. Uranbrytning riskerar att försämra vattenkvaliteten i närliggande vattenförekomster. Det finns risk att uran frigörs även vid utvinning av andra mineraler om utvinningen sker i mark med höga uranhalter.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 11:19
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas