Stäng

Utvecklingsstrategi

Det grundläggande syftet med en översiktsplan är att redovisa kommunens planerade mark- och vattenanvändning.

Större förändringarna av mark- och vattenanvändningen är redovisade i fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg. Dessa planer är inte rättsligt bindande. Det är inte heller den kommunomfattande översiktsplanen.

De fördjupade översiktsplanerna och de tematiska tilläggen har tidigare antagits av kommunfullmäktige och ingår därför som delar av denna översiktsplan. Avsedd markanvändning samt särskilda riktlinjer och rekommendationer återfinns i respektive plan.

Som underlag till denna översiktsplan ligger Länsstyrelsen i Jämtlands läns rapport Aktuellt underlag för översiktsplanering. Kommunen kommer i denna översiktsplan att ta ställning och förhålla sig till nationella och regionala mål samt styrdokument.

Fler invånare till år 2030 är Härjedalens kommuns övergripande vision, vilket genomsyrar hela översiktsplanen. Det utgör grunden för ett samlat förhållningssätt, till de olika ställningstaganden och framtidsplaner som kommunen behandlar i denna plan. Härjedalens kommuns utvecklingsstrategin visar samspelet och förhållningssätt till regionen och till grannkommunerna för att främja ett hållbart och jämställt samhälle. Utvecklingsstrategin ska bidra till att på sikt nå visionen av ett ökat invånarantal under denna planperiod som sträcker sig till år 2030.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:21
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas