Fyra teman – vision om fler invånare 2030

Material från SCB:s medborgarundersökning hösten 2016, har lagt grunden till utvecklingsstrategin. Genom medborgarundersökningen framkom vad medborgarna vill förändra och utveckla. Sammantaget var tre teman dominerande i frågan om vad kommunen ytterligare kan utveckla för att bli än mer attraktiv.

Kommunikationer, boende och arbetsmöjligheter var de tre teman som medborgarna ville utveckla och förbättra för att trivas än bättre i kommunen. Dessa tre teman är därför grundpelarna i denna översiktsplan och kommuinen anser att de spelar en avgörande roll för att nå visionen om ett ökat antal kommuninvånare år 2030.

Det fjärde temat i kommunens utvecklingsstrategi är natur, rekreation och friluftsliv. De är tre av kommunens mest uppskattade och högst värderade kvaliteter. Närheten till natur, rekreation och friluftsliv ser kommunen som en nyckelfaktor för att nå visionen om fler invånare 2030.

Kommunikationer ska stärkas och utvecklas inom kommunen, men även till kommunen, från andra områden för att öka attraktiviteten för befintliga och nya medborgare samt företag. Kommunens fortsatta avsikt är att bibehålla en god service inom kommunen och satsa där det växer. Kommunen anser att kommunalt riktade satsningar i allt för många orter, under samma planperiod kan urholka kvaliteten och motverka kommunens vision.

För att arbeta med utvecklingen av bostäder och arbetsmöjligheter anser kommunen att inom orterna med samhällsservice ska en blandning av funktioner, arbetsmöjligheter och utbud fortsätta att utvecklas, liksom möjlighet till bostäder med olika storlekar och upplåtelseformer.

Med samhällsservice menas orter med kommunal service så som skola och omsorg. Det orter som inte definieras som orter med samhällsservice benämnas som landsbygd i denna översiktsplan.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:29
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas