Värmepump

Om du ska installera bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme, alternativt ändra din befintliga anläggning, måste du först lämna in en anmälan detta till kommunen. Ska din värmepump installeras inom ett vattenskyddsområde behöver du ett särskilt tillstånd.

Tänk på att anmäla eller ansöka om tillstånd i god tid innan du tänkt börja med installationen. Om du börjar installera, förbereda mark eller liknande innan du fått godkännande av oss kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift. Du kan också drabbas av ytterligare kostnader för exempelvis återställning av marken om du påbörjar installation men vi inte kan godkänna en värmepump där du tänkt.

Tänk också på att kontrollera så att din anmälan är komplett när du skickar in den till oss. Då kan vi handlägga ditt ärende snabbare.

Du anmäler installation av värmepump genom att fylla i och skicka in nedanstående blankett. I anmälan ska du bland annat ange vilken typ av värmepump och köldmedier det rör sig om.

Blankett - anmälan om installation av värmepump , 732.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Till din anmälan ska du också bifoga en karta, en situationsplan, som visar:

  • Var på fastigheten du tänkt gräva eller borra.
  • Var eventuella dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp som du eller närliggande grannar har finns.
  • Om du tänkt borra inom 10 meter från fastighetsgränsen ska du även skicka med ett ifyllt medgivande från ägaren till grannfastigheten. Blankett för granneyttrande om borrning för bergvärme hittar du på kommunens sida för blanketter.
  • Om någon eller några av dina grannar också har jord eller bergvärme installerad är det bra om du ritar in så dessa syns på situationsplanen samt visar på vilket avstånd de ligger. Detta då det finns risk för att pumpens effektivitet minskar om slangarna/kollektorerna hamnar för nära varandra.

Det går bra med en enklare karta, till exempel en handritad eller utskriven från internet, som du ritar och skriver in avstånd på. Det viktiga är att det är tydligt för oss så vi förstår vad som är tänkt och var på fastigheten det i sådana fall sker. Miljö- och byggavdelningen kan också hjälpa till att ta fram en kartbild som du kan använda dig av.

När en komplett anmälan inkommit handlägger vi den och undersöker om installationen är lämplig på den tänkta platsen. Vi tittar till exempel på om området ligger inom ett vattenskyddsområde, vad som finns i den närmaste omgivningen och vilket köldmedium du tänkt använda i din värmepump.

När handläggningen är klar får du ett beslut från oss och först då får du börja borra eller gräva inför installationen.

Om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde krävs tillstånd för installation av värmepump. Beroende på vilka föreskrifter som gäller inom det aktuella vattenskyddsområdet kan värmepumpar vara olämpliga eller till och med förbjudna.

Du ansöker om tillstånd med samma förfarande som under "anmälan om installation av värmepump" ovan, men kryssar i rutan "Ansökan värmepump inom vattenskyddsområde" längst upp till höger på blanketten.

Vi tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende. Avgiften motsvarar i normalfallet 3 timmars handläggningstid, eller 4 timmar om det gäller sjövärme, alltså en ytvattenvärmepump.

Taxa inom miljö- och byggområdet

Du behöver inte anmäla om du ska installera en luftvärmepump, men det finns vissa saker du bör tänka på innan.

Planera installationen noga för att undvika att bekymmer dyker upp. En luftvärmepump kan, till exempel, låta en hel del och risken för onödigt oväsen bör därför minimeras. När du köper en luftvärmepump så observera därför pumpens ljudnivå som utedelen alstrar, både för din egen och grannarnas skull. Placera den därför så att risken för bullerstörningar blir så liten som möjligt.

Bra att tänka på

Om en värmepump installeras korrekt så är det både ett energi- och miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. Det är viktigt att värmesystemet installeras rätt så att det till exempel inte läcker ut köldbärarvätska i marken och förorenar grundvattnet. Vi rekommenderar att du anlitar en kunnig entreprenör för installationen.

Vi rekommenderar också att du kontaktar en certifierad brunnsborrare, för att utföra behövda borrningar (när det gäller sådana värmepumpsanläggningar) efter att först ha utrett lämplig plats och vilket djup som behövs.

Annat som är bra att tänka på är att:

  • Du är själv ansvarig för att ta reda på var eventuella el-, tele-, vatten- eller avloppsledningar som berörs av din värmepump finns.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på om det finns några cisterner, tunnlar, skyddsrum eller liknande som berörs av din anläggning.
  • Om du tänkt använda någon annans mark eller vattenområde för hela eller delar av din värmepumpsanläggning måste ett så kallat servitutsavtal upprättas mellan berörda markägare.
  • Radontäta rörgenomföringar in till huset är viktiga för att skydda din hälsa!

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022 11:20
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas