Kartor

Kart- och mätenheten tillhandahåller bland annat olika typer av kartor så som nybyggnadskartor.

Driftstörningar på lantmäteriets sidor medför längre leveranstid

För närvarande kommer vi i vissa fall inte åt material från lantmäteriet vi behöver för att göra nybyggnadskartor och övriga mätuppdrag. Detta kan medföra längre leveranstid för din beställda nybyggnadskarta eller annat mätuppdrag.

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov för nybyggnad inom detaljplanelagt område behöver du beställa en nybyggnadskarta. En nybyggnaskarta kan också behövas vid andra anmälning/bygglovsärenden, vilken karta du behöver avgör en tjänsteman på bygglovsenheten beroende på vilken åtgärd du ska göra på din fastighet. Det är viktigt att den situationsplan du lämnar in med din bygglovsansökan utgår från den information som tagits fram för just din fastighet. Handläggningstiden är normalt på 3-4 veckor. En bekräftelse skickas alltid ut inom ett par dagar efter att beställningen har kommit in.

En nybyggnadskarta redovisar detaljplanebestämmelser, gränser och byggnader, arealuppgifter från lantmäteriets fastighetsregister, servitut, rättigheter, markhöjder och höjdkurvor, anslutningspunkter för VA, och en av oss höjdsatt arbetsfix.

Se exempel på en nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

För att beställa en nybyggnadskarta av kommunen, använd vår e-tjänst.

Det går också att fylla i blankett för att beställa nybyggnadskarta , 271.7 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka in till miljö- och byggavdelningen.

Du anger i din beställning vilka alternativ du vill ha den levererad som, det kostar inget extra att få den levererad i alla alternativ.

Om du söker bygglov för ett bygge inom detaljplanerat område ställs följande krav på hur nybyggnadskartan ska vara utformad och vad den ska innehålla:

 • Skala 1:500.
 • Format A4 eller A3.
 • Fastighetsgränser, servitutsområden och eventuella tomtplatsavgränsningar.
 • Befintliga byggnader och anläggningar på eller nära fastighet.
 • Detaljplanens områdes- och bestämmelsegränser.
 • Angränsande gatas/vägs båda begränsningslinjer enligt gällande detaljplan alternativt befintlig gatas/vägs båda begränsningslinjer.
 • Gatas/vägs höjd angiven i detaljplan alternativt gatas/vägs befintliga höjd.
 • Andra detaljer av betydelser som slänter, staket, stödmurar, större stenblock m.m.
 • Ledningsredovisning för vatten-, avlopp samt, anslutningspunkter med höjder och dimensioner för dessa i de fall de finns befintligt.
 • Höjd visas med antingen höjdpunkter med tillräcklig täthet alternativt med höjdkurvor med höjdpunkter i tomthörn och vid byggnad.
 • Byggnader anges med höjd på färdigt golv. Även byggnader på intilliggande fastigheter.
 • Nybyggnadskartan ska ange fastighetsbeteckning, kommun, upprättare och datum för upprättande.

Om du söker bygglov för ett bygge utanför detaljplanerat område ställs följande krav på hur nybyggnadskartan ska vara utformad och vad den ska innehålla:

 • Skala 1:500.
 • Format A4 eller A3.
 • Fastighetsgränser, servitutsområden och eventuella tomtplatsavgränsningar.
 • Befintliga byggnader och anläggningar på eller nära fastighet.
 • Befintlig gatas/vägs båda begränsningslinjer och höjd.
 • Ledningsredovisning för vatten-, avlopp- samt anslutningspunkter med höjder och dimensioner för dessa i de fall de finns befintligt.
 • Höjd visas med höjdkurvor med höjdpunkter i tomthörn och vid byggnad.
 • Byggnader anges med höjd på färdigt golv. Även byggnader på intilliggande fastigheter.
 • Nybyggnadskartan ska ange fastighetsbeteckning, adress, kommun, upprättare och datum för upprättande.

Kartutdrag och tomtkarta

Är ett utdrag från lantmäteriets topokarta. Denna typ av karta är ej fältkontrollerad och består av befintlig data.

Du kan själv ta ut en karta via Lantmäteriets tjänst min karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver du hjälp med att få ut en karta i pdf över din fastighet kan du kontakta mob@berg.se

Baskarta/primärkarta

Baskartan grundar sig på befintligt material som finns lagrat hos kommunen.

Denna karta används för enklare byggprojekt inom och utanför detaljplan (tex vid tillbyggnader och nybyggnad av komplementbyggnad), när ett kartutdrag inte räcker till.

Kommunens baskartan har olika kvalitet och innehåll och kan därför behöva kompletteras med nya fältmätningar.

Vid uttag av data ur baskartan tas en avgift ut för nerlagd arbetstid, enligt gällande taxa. Beställs via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller blanketten Blankett för beställning av karta , 271.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Varför är fastighetsgränserna i webbkartan inte exakta?

Gränspunkter och fastighetsgränser är hämtade från lantmäteriets registerkarta.

När ni tittar på Härjedalens eller Bergs kommuns webbkarta och utskrifter från den, vill vi att ni är medvetna om att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande och att de kan vara av varierande kvalitet. Eftersom kartan är digital uppfattas den ofta som väldigt exakt, men så är det inte alltid.

Juridiskt sett är det gränsmarkeringarna som finns på marken som avgränsar fastigheten. Då de inte går att återfinna dem används förrättningskartan från när gränsen tillkom för att bedöma gränsens rätta läge.

När kartan digitaliserades gjordes det till största delen manuellt, vilket i sig ger en osäkerhet i kvalitén.

Priser

Prisuppgifter för kartor och mättjänster finns i aktuell taxa för plan- och bygglagen som finns på sidan Styrdokument och regler

Kontakt

Senast uppdaterad: 3 juni 2024 10:10
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas