PCB

PCB är en grupp miljögifter som användes i byggnader under åren 1956–1973. PCB kan finnas kvar i många byggnader och måste inventeras och i vissa fall saneras. Det ska redovisas och anmälas till kommunen.

Om du äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts under åren 1956–1973 är du skyldig att undersöka om massan innehåller PCB, och eventuellt sanera byggnaden från PCB.

PCB på Miljökonsultgruppens webbplats Länk till annan webbplats.

Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts 1956–1973 ska undersöka om massan innehåller PCB. Enligt PCB-förordningen skulle detta ha rapporteras till miljökontoret senast 30 juni 2008.

  • En- och tvåbostadshus som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen är undantagna.
  • Om det finns PCB i fog- eller golvmassor, så ska fastighetsägaren också i en åtgärdsplan redovisa vilka åtgärder som planeras för att sanera dessa och ta hand om avfallet som farligt avfall. Redovisningen ska också omfatta hur PCB-produkter med halter mellan 50 och 500 mg/kg ska tas om hand då de blir avfall vid framtida ombyggnad, renovering eller rivning. Den som inte har lämnat sin rapport i tid (till den 30 juni 2008) kan få ett föreläggande från miljökontoret.
  • Isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB ska märkas med uppgift om att de innehåller PCB. Om märkningen är svår eller kostnadskrävande att genomföra behöver man inte märka varje enskild vara men det ska finnas en märkning som är väl synlig för den som ska reparera eller avlägsna varan. Kravet på märkning innebär att även dessa måste inventeras.
  • Fastigheter som sanerats efter 1998 behöver inte saneras igen och behöver alltså inte inventeras på nytt nu.

Fastighetsägare ansvarar för att sanering sker och att den genomförs på bästa sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Tre veckor innan en sanering börjar ska verksamhetsutövare anmäla arbetet till miljö- och byggavdelningen för samråd om metoden.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022 16:43
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas