Enskilt avlopp

Har du fastighet utanför tätbebyggt område utan möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp, då kan du ha ett enskilt avlopp, antingen själv eller tillsammans med grannar. För att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver man göra en ansökan till miljö- och byggavdelningen.

Fastighetsägare är ansvariga för att avloppsanläggningar renar avloppsvattnet på ett bra sätt.

Ansökan om enskilt avlopp

Kontakta en entreprenör

Välj en dokumenterat sakkunnig entreprenör som kan anlägga ett avlopp efter förutsättningarna på fastigheten. Avloppet ska klara av att rena avloppsvattnet i många år. Entreprenören ansvarar för att ha den kompetens som behövs för uppdraget

Fyll i ansökan

Fyll i och skriv under ansökan och skicka in den till miljö- och byggavdelningen. Hur slamavskiljare, minireningsverk och efterföljande reningsssteg (till exempel infiltration) ska utformas kan diskuteras med entreprenören.

Tillsammans med ansökan ska även situationsplan skickas in. Situationsplan är en karta över fastigheten och intilliggande grannfastigheter. Rita in var det nya avloppet planeras att placeras. Tänk på att det kan finnas ledningar i marken att ta hänsyn till

  • Rita in den tänkta anläggningen med slamavskiljare, minireningsverk, fördelningsbrunn, infiltration och
  • plats för och avstånd för slambil vid slamtömning.
  • Markera dricksvattentäkter inom 200 meter från anläggningen.

Om slamavskiljare eller minireningsverk är tänkt att planeras inom 5 meter eller närmare grannars fastighetsgränser och 10 meter eller nämare grannars bostadshus behövs ett grannyttrande. Blanketten för grannyttrande ska fyllas i och undertecknas av grannar och skickas till miljö- och byggavdelningen.

Ofullständigt ifyllda ansökningar ger längre handläggningstid

Tänk på att fylla i all information i ansökan. Ofullständiga ansökningar behöver kompletteras. Det ger längre handläggningstid.

Blankett för ansökan och anmälan för enskild avloppanlägging samt grannyttrande finns på sidan blanketter, rubriken Vatten och avlopp

Provgrop

En provgrop på 2–2,5 meters djup eller ner till berg eller grundvatten ska grävas intill tänkt plats för det efterföljande reningssteget. Det görs för att bedöma markens genomsläpplighet samt för att se om det finns närhet till grundvatten eller berggrund. Provgropen ska stå öppen i 5 dygn innan grundvattennivån mäts för att grundvattenytan ska hinna ställa in sig på rätt nivå.

Jordprov

I provgropen tas ett jordprov några decimeter under nivån för där spridningsledningar ska ligga. Jordprovet skickas till laboratorium på siktanalys eller så gör entreprenör med kompetens ett perkolationstest på jorden, det visar markens infiltrationskapacitet. Resultatet på siktanalysen eller perkolationstestet ska skickas till miljö- och byggavdelningen.

Mer om provgrop på
https://avloppsguiden.se/informationssidor/undersoka-platsen-mark-och-vatten/#info-provgrop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök på platsen

Platsbesök

Efter samråd med miljöinspektör kan ett platsbesök bokas in. Platsbesök görs som en del i bedömningen om den teknik som föreslagits passar den föreslagna platsen. Vid platsbesöket tittar man till exempel på planerad placering, avstånd till grannar och dricksvattenbrunnar samt planerad utsläppspunkt.Gräv när du fått godkänt beslut

Avvakta beslut från miljö- och byggavdelningen innan arbetet med att gräva och bygga avloppsanläggning börjar.

Om arbetet inleds innan beslut fattats av miljö- och byggavdelningen kan miljösanktionsavgift tas ut.

Anlägga och dokumentera

Börja anlägga avloppet när du fått beslut med godkännande om att anlägga avlopp.

Under arbetets gång tas foton på anläggningens olika delar innan den grävs över. Bilderna ska tydligt visa att anläggningen är väl utförd och visa hur avloppet är gjort.

Om något under byggprocessen gör det svårt att följa beslutet i detalj måste kontakt tas med miljö- och byggavdelningen innan arbetet går vidare.

Skicka in entreprenörsrapport

När anläggningen är färdig skickar entreprenören in entreprenörsrapport tillsammans med fotografier från anläggandet till miljö- och byggavdelningen.

I entreprenörsrapporten beskrivs detaljerat hur anläggningen är utformad och om några avvikelser finns.Blankett för entreprenörsrapport finns på sidan blanketter, rubriken Vatten och avlopp

Avgift för handläggning

Efter beslut om tillstånd skickas faktura enligt gällande taxa för enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Färdig avloppsanläggning

Skulle det bli fel på avloppsanläggningen under de tio första åren på grund av att avloppet är fel utfört har entreprenören enligt konsumentköplagen tio års garanti.

Fastighetsägare är ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar enligt aktuella krav på rening. Kontrollera regelbundet att anläggningen fungerar som den ska.

Upptäcker du brister i funktionen eller vill göra ändringar på anläggningen, kontakta miljö- och byggavdelningen innan åtgärd.

Krav på avlopp med vattentoalett

Det ställs krav på enskild avlopp med vattentoalett (wc) ansluten.

Placering av slambrunn

Väg för slambil och placering av slambrunn ska göras så att det är lätt för slambilen att komma åt slambrunnen vid tömning.

Vägen ska vara 3,5 meter bred och ha 4 meter fri höjd utan grenar och liknande. Avståndet mellan slambrunnen och plats för slambil ska vara max 10 meter. Gränsen för extra debitering går vid 20 meter.

Slambrunnens volym

Slambrunnens volym ska anpassas efter hur många hushåll som är påkopplade. Minsta volym för avlopp med vattentoalett är två kubikmeter, oavsett om det är fritidshus eller permanentboende. Volymen styr hur lång tid slammet i avloppsvattnet får på sig att sedimentera i slambrunnen. Större volym ger anläggningen en längre livslängd.

För avlopp med vattentoaett ska slambrunnen vara indelad i tre kammare. Miljö- och byggavldeningen rekommenderar inte mellanväggar av trä eftersom de är svåra att få täta och riskerar att försämra funktionen på anläggningen.

På utloppet ska det sitta ett T-rör. Det ska sticka upp cirka 2 decimeter ovanför vattennivån och gå ned cirka 4 deceimeter under vattennivån.

Fördelningsbrunn

Efter slambrunnen ska vattnet ledas till en fördelningsbrunn. Där fördelas vattnet ut till infiltrationens spridningsledningar. Varje spridningsledning ska utgå från fördelningsbrunnen. Att dela en ledning med Y-rör eller liknande godkänns inte eftersom vattnet troligtvis inte fördelar sig jämnt på de olika ledningarna. Det gör det även svårare att komma åt varje ledning vid eventuell spolning.

Fördelningsbrunn är ett perfekt sätt att kontrollera anläggningens funktion. Finns det slam i fördelningsbrunnen fungerar inte slambrunnen som den ska. Skulle vattennivån stiga i fördelningsbrunnen visar det att infiltrationen har börjat sätta igen.

Infiltration av avloppsvatten

I infiltrationen sprids avloppsvattnet ut över en större yta och kan långsamt filtrera ner i marken. I marklagret bryter bakterier ner smittämnen och gödningsämnena kväve och fosfor reduceras. För att reningen ska fungera får inte marken vara för tät eller för genomsläpplig. Det bästa materialet brukar finnas närmast markytan.

Under spridningsledningarna ska det vara minst 1 meter av bra jordmaterial för infiltrering. Dit får aldrig grundvattennivån komma och det får inte vara någon berggrund där. När det är svårt att få till detta brukar det lösas genom att pumpa upp vattnet till en högre nivå.

Antal och längd på spridningsledningarna ska anpassas efter hur många hushåll som är påkopplade.

För ett hushåll ska spridningsledningarnas sammanlagda längd vara minst 30 meter. Det ska fördelas på minst två spridningsledningar. Fler och kortare ledningar ger en bättre fördelning över hela infiltrationsytan än att ha få och långa ledningar.

Luftning av avloppsanläggning

Att avloppsanläggningen luftas och får tillräckligt med syre är avgörande för att reningsprocessen ska fungera.

  • Avloppsstammen i huset ska ha en luftning utan backventil ut genom taket.
  • Infiltrationens spridningsledningar ska avslutas med luftningsrör.
Senast uppdaterad: 15 mars 2024 11:47
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas