Enskilt avlopp

Har du fastighet utanför tätbebyggt område utan möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp? Då kan du istället ha ett enskilt avlopp, antingen själv eller tillsammans med grannar. För att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver man göra en ansökan till Miljö och byg.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att din avloppsanläggning renar avloppsvattnet på ett bra sätt.

Ansökan om enskilt avlopp

Det är viktigt att välja en kunnig entreprenör som kan anlägga ett avlopp efter förutsättningarna på din fastighet. Avloppet ska klara av att rena avloppsvattnet nu och många år framöver. Maskinentreprenörerna (ME) tillsammans med Avloppsguiden utbildar entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning.

Fyll i och skriv under en ansökan och skicka in till Miljö och bygg. Hur slambrunnen och reningssteget ska utformas kan diskuteras i samråd med entreprenören. Man ritar även in på en fastighetskarta var det nya avloppet ska placeras.

Blankett för att ansöka om tillstånd för enskilt avlopp hittar du på vår sida om blanketter.

Kontakta entreprenör och Miljö och bygg för att stämma träff. Vi vill ses på plats tillsammans med entreprenören för att se hur man bäst kan utföra avloppet, och så att alla är överens. Efter platsbesöket kan vi skriva tillstånd.

Före platsbesöket ska en provgrop på 2,5-3 meter grävas intill tänkt plats för infiltration. Detta görs för att bedöma markens genomsläpplighet samt för att se om det finns närhet till grundvatten eller berggrund. I gropen tas ett jordprov några decimeter under där spridningsledningar ska ligga. På jordprovet gör man ett perkolationstest som visar på markens infiltrationskapacitet.

En diplomerad entreprenör behöver inte göra provgrop före platsbesök utan kan göra provgrop och perkolationstest i samband med själva avloppsgrävningen.

När vi gjort platsbesöket och alla berörda parter är överens om hur anläggningen ska göras så skriver vi ett tillstånd med villkor för avloppet. När du fått tillståndet går det bra att börja gräva avloppet.

Under arbetets gång ska bilder tas på infiltrationsgrop med mera. Bilderna är väldigt bra eftersom de tydligt visar att anläggningen är väl utförd och de kan ge tydliga svar till frågor som kan komma längre fram i tiden om hur avloppet är gjort. Det kan vara antingen du eller entreprenören som tar bilderna.

När anläggningen är färdig ska entreprenören skicka in en entreprenörsrapport till Miljö och bygg. I entreprenörsrapporten skriver man mer exakt hur anläggningen blev gjord och man noterar även eventuella avvikelser mot ansökan.

Blankett entreprenörsrapport återfinns på sidan blanketter under rubriken vatten och avlopp

Du har nu en godkänd och fungerande avloppsanläggning. Skulle det mot förmodan bli något fel inom de första tio åren beroende på att avloppet är fel utfört så är det bra att veta att du har tio års garanti mot entreprenören enligt konsumentköplagen.

Vilka krav ställs på ett avlopp med WC?

Det ställs ett antal krav på ett enskild avlopp med en vattentoalett (WC) ansluten.

Väg för slambil och placering av slambrunn ska göras så att det är lätt för slambilen att komma åt slambrunnen vid tömning. Vägen ska vara 3,5 meter bred och ha 4 meter fri höjd utan grenar och liknande. Vi jobbar för att hålla avståndet mellan slambrunnen och plats för slambil inom 10 meter. Gränsen för extra debitering går dock först vid 20 meter.

Slambrunnens volym ska anpassas efter hur många hushåll som är påkopplade. Minsta volym för avlopp med WC är två kubikmeter, oavsett om det är fritidshus eller permanentboende. Volymen styr hur lång tid slammet i avloppsvattnet får på sig att sedimentera i slambrunnen. Större volym ger därför anläggningen en längre livslängd.

För avlopp med WC ska slambrunnen vara indelad i tre kammare. Vi rekommenderar att man undviker mellanväggar av trä eftersom de är svåra att få helt täta och riskerar att försämra funktionen på hela anläggningen.

På utloppet ska det sitta ett T-rör. Det ska sticka upp ca 2 dm ovanför vattennivån och gå ned ca 4 dm under vattennivån.

Efter slambrunnen ska vattnet ledas till en fördelningsbrunn. Där fördelas vattnet ut till infiltrationens spridningsledningar. Varje spridningsledning ska utgå från fördelningsbrunnen. Att dela en ledning med Y-rör eller liknande godkänns inte eftersom vattnet troligtvis inte kommer fördela sig jämnt på de olika ledningarna. Det gör det även svårare att komma åt varje ledning vid eventuell spolning.

Fördelningsbrunnen är ett perfekt sätt att själv kunna kontrollera din anläggnings funktion. Finns det slam i fördelningsbrunnen så fungerar inte slambrunnen som den ska. Skulle vattennivån stiga i fördelningsbrunnen så visar det att infiltrationen har börjat sätta igen.

I infiltrationen sprids avloppsvattnet ut över en större yta och kan långsamt infiltrera ner i marken. I marklagret bryter bakterier ner smittämnen och gödningsämnena kväve och fosfor reduceras. För att denna rening ska fungera får inte marken vara för tät eller för genomsläpplig. Det bästa materialet brukar finnas närmast markytan.

Under spridningsledningarna ska det vara minst 1 meter av bra jordmaterial för infiltrering. Dit får aldrig grundvattennivån komma och det får inte vara någon berggrund där. I de fall det är svårt att få till detta brukar man lösa det genom att pumpa upp vattnet till en högre nivå.

Antal och längd på spridningsledningarna ska anpassas efter hur många hushåll som är påkopplade. För ett hushåll ska spridningsledningarnas sammanlagda längd vara minst 30 meter. Det ska fördelas på minst två spridningsledningar. Men fler och kortare ledningar ger en bättre fördelning över hela infiltrationsytan än att ha få och långa ledningar.

Att avloppsanläggningen luftas och får tillräckligt med syre är avgörande för att reningsprocessen ska fungera. Avloppsstammen inne i huset ska därför ha en luftning - utan backventil - ut genom taket. Infiltrationens spridningsledningar ska avslutas med luftningsrör.

Senast uppdaterad: 12 april 2021 15:00
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas