Elevhälsa för gymnasiet

Elevhälsan och trygghet

Elevhälsan arbetar förebyggande, hälsofrämjande och bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan, liksom resten av skolans verksamhet, bidrar till att skapa en så positiv situation som möjligt för eleverna. Personal med olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå detta mål.

Eleverna har tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Det ger varje elev, oavsett behov, rätt förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt i en för eleven god lärmiljö.

Skolsköterska och kurator online öppnar 12 april

Kontakta skolsköterska eller kurator via nätet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snabb kontakt via nätet med skolsköterska och kurator

Elver från årskurs fyra till och med sista året på gymnasiet kan kontakta skolkurator och skolsköterska digitalt i en e-tjänst.

Beskriv vad du vill ha hjälp med så blir du kontaktad av en skolsköterska eller kurator inom 24 timmar helgfria vardagar, även under lov - utom sommarlovet.

Välj om du loggar in med bank-id eller inte

Om du loggar in med bank-id

Om du loggar in med bank-id tar skolsköterska eller kurator kontakt med dig via e-tjänsten. Ni kan även komma överens om att ha kontakt på annat sätt.
Kontakta skolsköterska eller kurator - logga in med bank-id.

Om du inte loggar in med bank-id

Om du inte loggar in med bank-id blir du kontaktad via sms av skolsköterska eller kurator och via sms bestämmer ni hur kontakten ska fortsätta.
Kontakta skolsköterska eller kurator - utan att logga in med bank-id.


Alla elever har rätt att själva ta kontakt med kurator. Även föräldrar kan söka hjälp för sitt barn och även för att få råd och stöd runt frågor som rör deras barn.

Kuratorn är stöd för skolans personal genom handledning och konsultation.

Kuratorer har tystnadsplikt.

Kuratorer är en del av skolans elevhälsoteam och ser barn och ungdomar i hela deras livssituation: Individuellt, i gruppen, klassen, familjen och i samhället. Kuratorerna arbetar med samtal, vägledning, råd och stöd.

Välkommen att kontakta oss


Specialpedagogernas uppdrag är att bidra till att alla individer kan få optimala utvecklings- och lärandemöjligheter genom

  • Erbjuda pedagogisk handledning och rådgivning till arbetslag, enskild personal och föräldrar.
  • Kartläggning och analys av verksamheterna runt elev i behov av särskilt stöd.
  • Kompetensutveckling av personal i pedagogiska frågor.
  • Genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevens svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå och utifrån analysen ge förslag på åtgärder.

Som elev kan du vända dig till specialpedagogen om du behöver hjälp med din studiesituation. Du kan få tips och råd om hjälpmedel och åtgärder som underlättar dina studier.

Du som vårdnadshavare kan vända dig till specialpedagogen om du har frågor om din tonårings studiesituation

Skolpsykologen utgör den psykologiska kompetensen i elevhälsan. Skolpsykolog finns tillgänglig för att utreda ditt barns behov av stöd för att klara sin utbildning. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan.

I arbetet ingår handledning, kartläggning, utredningar, remissskrivning, rådgivning i övergripande organisatoriska frågor. Skolpsykologen uppdrag är även att vara en del i att utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 

Arbetet på skolan är inriktat på att förebygga, upptäcka och åtgärda hälsoproblem.

Som elev är du alltid välkommen till mottagningen, både när du råkat ut för ett olycksfall eller inte mår bra fysiskt eller psykiskt.

Tid hos skolsköterskan bokas via personligt besök, telefon eller e-post. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Du som förälder eller vårdnadshavare är välkommen att höra av dig om du har frågor eller känner oro.

Alla elever i årskurs 1 erbjuds tid hos skolsköterskan för samtal kring livsstil och hälsa.

Alla elever ska ha tillgång till skolhälsovård enligt skollagen. Skolhälsovården är frivillig.

Skolhälsovårdens styrka är att vi finns i elevernas närmiljö och arbetsmiljö.

  • Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling.
  • Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.
  • Kom ihåg att du som förälder informerar skolpersonalen om det är något de behöver veta om ditt barns hälsa.

I studion finns alltid en lärare på plats för att hjälpa till med olika skoluppgifter. Det kan handla om allt från att repetera grunder, göra läxor, restuppgifter och inlämningsuppgifter till att få hjälp med att strukturera arbetet och få peppning när motivationen tryter.


Kontakt

Senast uppdaterad: 26 september 2022 08:27
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas