Elevresor för gymnasiet

För elever i gymnasieskolan ansvarar kommunen enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) för elevens kostnader för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. Lagen anger att eleven ska studera på heltid och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret gäller för resor där färdvägen är minst sex kilometer. Det är endast avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan som avgör om eleven är berättigad till ersättning. Ersättning utgår som längst till och med vårterminen det år den studerande fyller 20 år.

Härjedalens kommun tillhandahåller inte någon särskild skjuts för elever i gymnasieskolan utan ger endast reseersättning i form av busskort (ungdomskort) eller kontantbidrag. Det finns inget hinder att gymnasieelever istället för busskort eller kontantbidrag i mån av plats åker med befintlig skolskjuts där avståndsgränsen 6 kilometer är uppfylld.

Ungdomskort

Ungdomskortet är ett busskort som ger alla ungdomar mellan 6-19 år folkbokförda i Härjedalens kommun möjlighet att åka gratis med länstrafiken hela året.

Ungdomskortet är personligt och gäller för obegränsat antal resor med buss i Jämtlands län. Se länstrafikens webbplats för mer detaljerad information. 

Kontantbidrag

Om avståndet från bostaden där eleven är folkbokförd och till närmaste hållplats för allmänna kommunikationer är längre än sex kilometer, kan ersättning i form av kontantbidrag beviljas för resa mellan bostaden och hållplatsen.

Kontantbidraget ska motsvara Skatteverkets normer för ersättning för tjänsteresor med egen bil (2015 är beloppet 1,85 kronor per kolometer). Kommunen är inte skyldig att ge högre ersättning än 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostad och skola.

Ersättning mellan inackorderingsbostad och skola

Elev som beviljats inackorderingstillägg har inte rätt till reseersättning eller busskort enligt denna lag.

Härjedalens kommun har beslutat att elever som studerar vid Härjedalens gymnasium med rätt till inackorderingsbidrag har rätt till busskort. Gäller elever folkbokförda i kommunen.

Senast uppdaterad: 11 maj 2022 07:49
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas