Utbildningar i introduktionsprogram

Programinriktat val IM-V

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Den 1 juli 2019 ersatte Programinriktat val introduktionsprogrammen Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever.

Yrkesintroduktion IM-YRK

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

På yrkesintroduktion får eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Yrkesintroduktion kan passa i de fall man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan.

Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion.

Eleven ska få möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

Individuellt alternativ IM-IND

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart. Utbildningen anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ.

Språkintroduktion IM-SPR

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller annan utbildning.

På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Eleven måste börja utbildningen senast det första kalenderhalvåret han eller hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska börja innan eleven fyllt 18 år.

Senast uppdaterad: 14 december 2021 17:10
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas