Utmaningsrätt

Utmaningsrätt innebär att externa aktörer (företag och föreningar) har rätt att föreslå att verksamheter som kommunen driver i egen regi läggs ut på entreprenad.

Syftet med utmaningsrätt är att effektivisera kommunal verksamhet och minska kommunal konkurrens mot utförare på den öppna marknaden. Förhoppningen är att det ska bidra till både kostnads- och kvalitetsmässiga fördelar och att skapa en mångfald av utförare av tjänster som kan stärka näringslivet i hela kommunen.

Avgränsningar

Följande verksamheter kan inte utmanas: myndighetsutövning, uppdrag ålagda kommunen enligt lag, valnämndens och överförmyndarnämndens arbete, skola och undervisning, direkt vård och verksamheter som inte kan avgränsas från övriga verksamheter.

Rätten att utmana gäller privata företag och föreningar.

Så här gör du som utmanare

Utmaning ska göras skriftligt och innehålla:

  • Vilken verksamhet i kommunen som utmanas.
  • Om hela eller delar av verksamheten utmanas.
  • En motivering till varför verksamheten utmanas och vilka potentiella vinster en konkurrensprövning skulle leda till för kommunen.
  • En beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig och potentiell anbudsgivare på verksamheten.

Vad händer med min utmaning?

  • När utmaningen inkommit till kommunen görs en analys av dess möjligheter och begränsningar. En sammanvägd bedömning presenteras för kommunstyrelsen.
  • Om de formella kraven för utmaningen godkänns av kommunstyrelsen skickas utmaningen till det utskott som ansvarar för den utmanade verksamheten.
  • Utskottet gör en bedömning av utmaningen och lämnar synpunkter till kommunstyrelsen.
  • Kommunstyrelsen fattar beslut om att godkänna eller inte godkänna utmaningen.

Om utmaningen godkänns kommer ett upphandlingsförfarande att genomföras. Vid upphandlingen är alla, inte bara utmanaren, välkomna att lämna anbud.

Ta hjälp av kommunens företagslots

Kommunens verksamhet är komplex och det kan vara svårt att sätta sig in i den. Kommunens företagslots kan ge vägledning och hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika verksamheter.

Företagslots

Välkommen att utmana

Om du vill utmana kommunen inom någon verksamhet är du välkommen att skicka utmaningen:

Via formulär: gå till formuläret

Via mejl: kommun@herjedalen.se. Skriv "Utmaning" i ämnesraden.

Via post:
Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Mer information

Riktlinje utmaningsrätt i Härjedalens kommun

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 februari 2024 12:46
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas