Handla hemmavid

Kampanjbild för handla Hemmavid

Ett livskraftigt näringsliv bidrar med ett kommersiellt utbud av varor och tjänster. Därför är det viktigt att alla som bor och vistas i Härjedalen försöker att handla så mycket lokalt som möjligt för att stötta våra företagare. Med den här filmen uppmanar näringslivsavdelningen och politikerna alla - medborgare, företagare, fritidshusägare och de som besöker Härjedalen - att tänka till när de gör sina inköp.

Uppförsbacke är naturligt för oss

För många företagare och medborgare i Härjedalen är det både tufft och oroligt i dessa coronavirustider. Stora minskningar i omsättning, intäktsbortfall och ökad arbetslöshet skapar problem och oro. Bara besöksnäringen, som har stor betydelse för Härjedalens kommun, har tappat 350 miljoner kronor i omsättning under våren 2020.

Vi är vana att behöva ta i lite extra, men nu är det osedvanligt svåra tider och det kommer det troligen vara ett bra tag till. Staten, regionen och kommunen arbetar hårt för att lindra bördan för så många som möjligt – men det kommer att bli kännbart och vi måste alla hjälpas åt. För det är vi alla som bor och är här som tillsammans är Härjedalen. Ett sätt att underlätta för varandra är att handla och göra affärer lokalt. Det gör framtiden lite ljusare – och i längden mycket trevligare.

Därför vill vi komma med en påminnelse för företagare och medborgare om att tänka till en extra gång innan man gör affärer, åker iväg och storhandlar, semestrar eller klickar hem något på nätet. Går det att lösa eller hitta här hemmavid så gynnar det i slutänden alla som bor och är här.

Handla hemmavid.

Baektien bæjjese sïejhme mijjide

Jijnjesidie mijjen båararimmide jïh veasojidie daaj boehten barkoes jïh båasarimmie. Gosse jijnjem vaeniedidh doekemisnie, jïh ij baalkam åadtjoeh jïh barkoegabts sjidth dellie tjomperh jïh båasarimmieh båetieh. Barre ståaraburrieh medtie 350 miljonh kråvnah dasseme doekemisnie daam gïjrem 2020.

Mijjieh åehpies tjarke barkedh, mohte daelie daaj boehten öövre nåake jïh vååjnoes daate edtja annje sjidtedh. Staate, regijovne jïh tjïelte tjarke berkieh jijnjesidie maajsoem vaeniedidh goh maehtieh – mohte barkoes sjædta jïh mijjieh tjoerebe vïehkesadtedh. Mijjieh gaajhkesh gieh daesnie årroeminie jïh veasoeminie ektesne libie Herjedaelie. Vuekie guktie vïehkesadtedh lea lïhkesbïjre åestedh. Dellie båetije biejjieh tjovkedåbpoe domtoeh – jïh lustebe sjædta.

Dannasinie sijhtebe dijjem dovne båararimmide jïh veasojidie mujhtestehtedh tjarkebe ussjedidh eannan åestedh, jïh stoerre åestiedæmman vuelkedh, eejehtidh jallh maam akth vïermeste åestedh. Dagke lihkesbïjre maahtam gaavnedh jïh åestedh, dellie buerie sjædta minngiemost gaajhkesidie gieh daesnie årroeminie jïh daesnie leah.

Åestede lïhkesbïjre.

Kontakt

Senast uppdaterad: 1 oktober 2020 17:39
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas