Hanna Einebrant och Tänndalens byalag får kommunens miljöpris

Massor av blå och rosa lupiner.

Årets miljöpris delas mellan Hanna Einebrant och Tänndalens byalag för deras insatser med att utrota lupiner för att ge plats åt inhemska arter.

Kommunledningsutskottet beslutade 28 oktober att dela 2020 års miljöpris på 10 000 kronor mellan Tänndalens byalag och Hanna Einebrant, Ytterberg.

Motivering till 2020 års miljöpris

Hanna Einebrant och Tänndalens byalag delar på miljöpriset 2020 för sitt arbete med att avlägsna den invasiva arten lupiner och för sina insatser att sprida kunskap om lupinernas negativa inverkan på den flora som trivs i Härjedalens näringsfattiga marker.


Lupiners negativa inverkan på den lokala floran

Sä här skriver Hanna Einebrant om lupiner:

En flora utan lupiner är avgörande för många pollinatörer som behöver fler arter som avlöser varandra i blomning och erbjuder pollen och nektar under längre tid. Lupiner är kvävefixerande och gör marken mer näringsrik. Många av de arter som normalt trivs i diken gillar näringsfattiga marker och kan försvinna när marken blir mer näringsrik.

Utöver det föredrar många pollinatörer lupinblommor framför andra arter. Det får till följd att andra andra arterna pollineras i lägre utsträckning och får svårare att föröka sig och blir färre.

Med många lupiner blir födosäsongen kortare för många insekter eftersom lupinerna inte blommar hela säsongen (vår-sommar-höst). Normalt byter ju växter av varandra, midsommarblomster blommar inte samtidigt som renfana och denna avlösning gör att den blommande säsongen blir längre. Lupinen hotar inte bara andra växter utan även insektsarter och har i sin tur ha påverkan på andra arter.

Lupiner är giftiga för nöt och får (även för hästar och getter men de tycker att de smakar illa). Får man in lupiner på marker där man slår för att göra foder är det inte bra. Till skillnad från smörblommor är lupinerna fortsatt giftiga även efter att de torkat.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020 14:28
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas