Fokus på människor med relation till Härjedalen för att bli fler i kommunen

Drönarbild som visar Sveg från ovan med Ljusnan och järnvägsbro

Sveg med Ljusnan och järnvägsbron i förgrunden.

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för befolkningsutvecklingsarbetet. Målet är att fler ska välja Härjedalen som bostadsort.

Riktlinjer för befolkningsutvecklingsarbetet går ut på att öka kommunens befolkning genom att fler flyttar till och färre flyttar från Härjedalen. De som redan har en relation till Härjedalen står i fokus när befolkningen ska öka.

- Det finns en stark kärlek till Härjedalen som vi kan dra nytta av och det finns gott om plats för fler att flytta hit, till attraktiva platser med bra skolor. Vi erbjuder en lugn och trygg tillvaro med tillgång till vacker natur och aktivt föreningsliv. Det är dessutom garanterat trängselfritt här, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Garanterat trängselfritt.

Härjedalen har goda förutsättningar för ökad inflyttning. Många har en relation till och kunskap om Härjedalen via resor och semestrar. Det är en stark trend att människor flyttar för att de vill ha en aktiv livsstil. Det ger Härjedalen konkurrensfördelar. Härjedalingarna är särskilt nöjda med möjligheterna till rekreation i naturen. Både kvarstannare, inflyttare och utflyttare uttrycker stor kärlek till och stolthet över Härjedalen.

Kvarstannare, inflyttare och utflyttare uttrycker stor kärlek till och stolthet över Härjedalen.

För hemvändande barnfamiljer har Härjedalen särskilt goda förutsättningar. Barnfamiljer flyttar gärna till en plats där de har familjerelationer; de flyttar "hem" till vänner och familj. Härjedalen upplevs som tryggt och har relativt små barngrupper i skolor och förskolor.

- Vi fokuserar på dem som redan har en relation till Härjedalen. De vet hur bra det är här och känner till alla fördelar med att bo här, sammanfattar Jonas Kojan.

Vi fokuserar på dem som redan har en relation till Härjedalen. De vet hur bra det är här och känner till alla fördelar.

Personer som tillfälligt vistas i kommunen, säsongare, turister, fritidshusägare och utflyttade härjedalingar som kan tänka sig att flytta tillbaka, finns i fokus när befolkningen ska öka. Jonas Kojan vill engagera speciella härjedalsambassadörer, hembygdsföreningar och företagarföreningar i arbetet. Han menar att nedläggning av service kan ha effekter på in- och utflyttning.

- Att det finns affär och skola i byn är viktigt för att folk ska välja att bo där. Samhällsservice har symboliskt värde; det är av vikt för invånare att känna att de prioriteras. Den kommersiella servicen har samma effekt på invånarnas upplevelse av en plats. En mataffärs symboliska värde kan vara som mötesplats, utöver att tillhandahålla varor.

- Det är saker som vi måste vi jobba med tillsammans med näringsidkarna. Kommunen kan stötta den lokala kommersiella servicen genom riktat näringslivsarbete och att försöka göra lokala upphandlingar, säger Jonas Kojan.

Några konkreta saker som föreslås i riktlinjerna är

  • Fler utbildningar ska genomföras i Härjedalen så att ungdomar som vill bo kvar kan utbilda sig här.
  • Inflyttarservice hjälper intresserade och nyinflyttade.
  • Föreningar och företagare välkomnar inflyttade.

- Nästa steg är att ta fram en handlingsplan för att se hur vi ska arbeta med att få fler att välja Härjedalen som sin plats att bo på. Vi räknar med att handlingsplanen är klar under våren, sedan kommer den naturligtvis att förändras och fyllas på under arbetets gång, säger Jonas Kojan.

Fler flyttar till än från Härjedalen

Befolkningen minskar eftersom det är fler som dör än föds. En viss utflyttning sker, framförallt flyttar de som är 20-30 år. Trots det är inflyttningen 2020 större än utflyttningen.

De senaste tio åren har det fötts hundra barn per år. Dödstalet är det dubbla. Sedan 2012 har det flyttat fler människor till Härjedalen än det har flyttat härifrån.

Många flyttar till skidorterna - flest flyttar till Sveg

Fler flyttar till än från skidorterna i västra Härjedalen men flest inflyttare, räknat i personer, har Sveg. Landsbygd som är fritidsområden för stadsbor har en befolkningstillväxt, till exempel västra Härjedalen. Inflyttning till turistorter bygger på val av livsstil. Även jobb inom turismsektorn lockar till sig inflyttare.

Vision: Fler än 10 000 personer i Härjedalen

Riktlinjerna beskriver ett önskat tillstånd för 2030. Då ska Härjedalens kommun ha en befolkning på över 10 000 invånare och en ekonomi i balans. Befolkningen trivs och det är attraktivt att bo, besöka och verka i kommunen.

Befolkningen trivs och det är attraktivt att bo, besöka och verka i kommunen.

Härjedalen har gott om utrymme som lockar till inflyttning. Kommunen upplevs som en öppen, lugn och trygg plats för att leva och utvecklas på. Tillgång till ren och vacker natur, attraktiva boendemiljöer, närhet till fjällvärlden, goda kommunikationer, god offentlig och kommersiell service och ett aktivt föreningsliv är viktiga beståndsdelar.

Invånarna ska känna att de är viktiga för kommunen och att de har möjlighet att påverka sin framtid. Även när kommunen inte kan ge invånarna exakt det de vill ha känner de att tjänstemän och politiker bryr sig, har lyssnat och gör sitt bästa.

Nuläge: Befolkningen minskar med 50 personer per år

Härjedalens kommun har sedan 1970 negativ befolkningstrend. Orsakerna är krympande skogssektor och minskat behov av arbetskraft. 2019 hade kommunen 10 090 innevånare, 1978 hade kommunen 13 143 invånare. Nu minskar befolkningen med 50 medborgare per år. Minskningen beror främst på att äldre medborgare dör och för få föds - men även på utflyttning.

Befolkningens sammansättning och storlek är avgörande för kommunens intäkter och utgifter

Befolkningens sammansättning och storlek är avgörande för kommunens intäkter och utgifter; varje invånare bidrar i genomsnitt med minst 50 000 kronor per år i skatt. Härjedalens kommuns åldrande befolkning gör att utgifterna riskerar att bli större än skatteintäkterna.

Enligt kommunens prognos har Härjedalen 9 551 invånare 2025. De äldre blir fler och servicekraven ökar. Jämfört med riket har Härjedalen få invånare som är 20-60 år och bidrar med att ta hand om de äldre, både som arbetskraft och med skattemedel.

Drönarbild på Funäsdalen med kabinbana

Utsikt över Funäsdalen från Funäsdalsberget.

Tiotusentals besökare strömmar till Härjedalen varje år för att njuta av skidåkning, vandring och fiske. Platsen är attraktiv för många.

Platsen är attraktiv för många.

Med få invånare, stor yta, avsaknad av stad och med långt pendlingsavstånd till en stad är Härjedalen en landsbygdskommun. Samtidigt har tätorterna i Härjedalen, framförallt Sveg, vissa urbana kvaliteter. Skidorterna karaktäriseras av turister och hög nivå av inflyttare från urbana miljöer som tar med sig urbana influenser, attraheras av naturvärdena och ser det som fördel att platsen har urbana kvaliteter.

Härjedalingarna om Härjedalen

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning från 2019 kartlägger härjedalingarnas åsikter om Härjedalen. En tredjedel av härjedalingarna skulle starkt rekommendera andra att flytta hit medan 30 procent skulle starkt avråda. Generellt ger härjedalingarna sin kommun ett lägre betyg än genomsnittssvensken men låga skattningar är vanliga i landsbygdskommuner. På ett område skattar härjedalingen sin kommun som plats att bo på högre än snittet: Upplevd trygghet.

Härjedalingarna är nöjda med skol- och barnomsorgen.

Härjedalingarna är mer missnöjda än rikssnittet med de kommunala verksamheterna, något om är vanligt i små landsbygdskommuner. Härjedalingarna är nöjda med skol- och barnomsorgen.

Senast uppdaterad: 19 november 2020 16:13
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas